ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಾಯ ಚ.
ಅಸಂಖ್ಯಾಂಡಾಧಿಪತಯೇ ಗೋಲೋಕಪತಯೇ ನಮಃ.
ಶ್ರೀರಾಧಾಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ವ್ರಜಾಧೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ನಮಃ ಶ್ರೀನಂದಪುತ್ರಾಯ ಯಶೋದಾನಂದನಾಯ ಚ.
ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಯದೂತ್ತಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ವೇದಸಾರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ವೇದಸಾರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪರೇಶಂ ಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವರೇಣ್ಯಂ. ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಸ್ಫುರದ್ಗಾಂಗವಾರಿಂ ಮಹಾದೇವಮೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾರಿಂ. ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಸುರಾರಾತಿನಾಶಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ವಿಭೂತ್ಯಂಗಭೂಷಂ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಿಂದ್ವರ್ಕ- ವಹ್ನಿತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಸದಾನಂದಮೀಡೇ ಪ್ರಭುಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ. ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಗ

Click here to know more..

ಶಿವ ಕುಲೀರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಿವ ಕುಲೀರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ತವಾಸ್ಯಾರಾದ್ಧಾರಃ ಕತಿ ಮುನಿವರಾಃ ಕತ್ಯಪಿ ಸುರಾಃ ತಪಸ್ಯಾ ಸನ್ನಾಹೈಃ ಸುಚಿರಮಮನೋವಾಕ್ಪಥಚರೈಃ. ಅಮೀಷಾಂ ಕೇಷಾಮಪ್ಯಸುಲಭಮಮುಷ್ಮೈ ಪದಮದಾಃ ಕುಲೀರಾಯೋದಾರಂ ಶಿವ ತವ ದಯಾ ಸಾ ಬಲವತೀ. ಅಕರ್ತುಂ ಕರ್ತುಂ ವಾ ಭುವನಮಖಿಲಂ ಯೇ ಕಿಲ ಭವ- ನ್ತ್ಯಲಂ ತೇ ಪಾದಾಂತೇ ಪುರಹರ ವಲಂತೇ ತವ ಸುರಾಃ. ಕುಟೀರಂ ಕೋಟೀರೇ ತ್ವಮಹಹ ಕುಲೀರಾಯ

Click here to know more..

ಬ್ರಹ್ಮಸೂಕ್ತಂ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂಕ್ತಂ

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಸೀಮ॒ತಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ । ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ ।

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |