ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ

ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ.
ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ ವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಂ.
ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ವೇಣುರ್ಮಧುರೋ ರೇಣುರ್ಮಧುರಃ ಪಾಣಿರ್ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ.
ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂ ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಪ್ತಂ ಮಧುರಂ.
ರೂಪಂ ಮಧುರಂ ತಿಲಕಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ಕರಣಂ ಮಧುರಂ ತರಣಂ ಮಧುರಂ ಹರಣಂ ಮಧುರಂ ರಮಣಂ ಮಧುರಂ.
ವಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಶಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ಗುಂಜಾ ಮಧುರಾ ಮಾಲಾ ಮಧುರಾ ಯಮುನಾ ಮಧುರಾ ವೀಚೀ ಮಧುರಾ.
ಸಲಿಲಂ ಮಧುರಂ ಕಮಲಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ಗೋಪೀ ಮಧುರಾ ಲೀಲಾ ಮಧುರಾ ಯುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಮುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ.
ದೃಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಶಿಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.
ಗೋಪಾ ಮಧುರಾ ಗಾವೋ ಮಧುರಾ ಯಷ್ಟಿರ್ಮಧುರಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಮಧುರಾ.
ದಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಥುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

 

Video - Shri Krishna Stotram 

 

Shri Krishna Stotram

 

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |