ಗೋಪೀನಾಯಕ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸರೋಜನೇತ್ರಾಯ ಕೃಪಾಯುತಾಯ ಮಂದಾರಮಾಲಾಪರಿಭೂಷಿತಾಯ.
ಉದಾರಹಾಸಾಯ ಸಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಆನಂದನಂದಾದಿಕದಾಯಕಾಯ ಬಕೀಬಕಪ್ರಾಣವಿನಾಶಕಾಯ.
ಮೃಗೇಂದ್ರಹಸ್ತಾಗ್ರಜಭೂಷಣಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಗೋಪಾಲಲೀಲಾಕೃತಕೌತುಕಾಯ ಗೋಪಾಲಕಾಜೀವನಜೀವನಾಯ.
ಭಕ್ತೈಕಗಮ್ಯಾಯ ನವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಮಂಥಾನಭಾಂಡಾಖಿಲಭಂಜನಾಯ ಹೈಯಂಗವೀನಾಶನರಂಜನಾಯ.
ಗೋಸ್ವಾದುದುಗ್ಧಾಮೃತಪೋಷಿತಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಕಲಿಂದಜಾಕೂಲಕುತೂಹಲಾಯ ಕಿಶೋರರೂಪಾಯ ಮನೋಹರಾಯ.
ಪಿಶಂಗವಸ್ತ್ರಾಯ ನರೋತ್ತಮಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಧರಾಧರಾಭಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ಶೃಂಗಾರಹಾರಾವಲಿಶೋಭಿತಾಯ.
ಸಮಸ್ತಗರ್ಗೋಕ್ತಿಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಇಭೇಂದ್ರಕುಂಭಸ್ಥಲಖಂಡನಾಯ ವಿದೇಶವೃಂದಾವನಮಂಡನಾಯ.
ಹಂಸಾಯ ಕಂಸಾಸುರಮರ್ದನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.
ಶ್ರೀದೇವಕೀಸೂನುವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯ ಕ್ಷತ್ತೋದ್ಧವಾಕ್ರೂರವರಪ್ರದಾಯ.
ಗದಾರಿಶಂಖಾಬ್ಜಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |