ಕೃಷ್ಣ ವರದ ಸ್ತುತಿ

ಪರಮಾನಂದಸರ್ವಸ್ವಂ ಪಾಶುಪಾಲ್ಯಪರಿಷ್ಕೃತಂ
ಚಿರಮಾಸ್ವಾದಯಂತೀ ಮೇ ಜೃಮ್ಯತಾಂ ಚೇತಸಿ ಸ್ಥಿತಿಃ .
ದೂರದೂರಮುಪಾರುಹ್ಯ ಪತತಾಮಪಿ ಚಾಂತರಾ
ಸಕೃದಾಕ್ರಂದನೇನೈವ ವರದಃ ಕರದೋ ಭವೇತ್ ..

ಮಮ ಚೇತಸಿ ಮಾದ್ಯತೋ ಮುರಾರೇಃ
ಮಧುರಸ್ಮೇರಮುಪಾಧ್ವಮಾನನೇಂದುಂ .
ಕಮನೀಯತನೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಂ
ಕನ್ಯಯಾಪಿ ಪ್ರಣತೇಷು ಕಾಮಧೇನೋಃ ..

ವರದಸ್ಯ ವಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಂ
ವರಯಾಮಃ ಪರಮೇಣ ಚಾಪಲೇನ .
ಸಕೃದಪ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಸಮ್ಮುಖಂ
ಸಹಸಾ ವರ್ಷತಿ ಯೋಷಿತೋಽಪಿ ಕಾಮಂ ..

ಜೃಂಭತಾಂ ವೋ ಹೃದಯೇ ಜಗತ್ತ್ತ್ರಯೀಸುಂದರಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಭರಾಃ .
ಅಂಭೋದಾನ್ ಗಗನಚರಾನಾಹ್ವಯಮಾನಸ್ಯ ಬಾಲಸ್ಯ ..

ಜೃಂಭಂತಾಂ ವಃ ಕರಿಗಿರಿಜುಷಃ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛಟಾ ವಿಭೋರ್ಮನಸಿ .
ಅಂಭೋಧರಮಧಃಕೃತ್ವಾ ಹರ್ಷಾತ್ಸ್ವೈರಂ ಶಯಾನಸ್ಯ ..

ಬ್ರಜಜನವನಿತಾಮದಾಂಧಕೇಲಿ-
ಕಲಹಕಟಾಕ್ಷಾವಲಕ್ಷವಿಭ್ರಮೋ ವಃ .
ವಿಹರತು ಹೃದಯೇ ವಿಲಾಸಸಿಂಧು-
ರ್ಮುಹುರಬಿಲಂಗಿತಮುಗ್ಧಶೈಶವಶ್ರೀಃ ..

ವರವಿತರಣಕೇಲಿಧನ್ಯಧನ್ಯಾ
ಮಧುರತರಾಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ .
ಕರಿಗಿರಿಸುಕೃತಾಂಕುರಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾ-
ಭಿನವವಾರಿವಹಸ್ಯ ವಿಭ್ರತಾಂ ವಃ ..

ಇತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಪುಷ್ಟರಸಾನುಬಂಧಂ
ವಿನೋದಗೋಷ್ಠೀಸಮಯೇ ವಿಯುಂಕ್ತಾಂ .
ವ್ರಜಾಂಗನಾನಾಂ ಕುಚಯೋಃ ಕರೀಂದ್ರ-
ಶೈಲಸ್ಯ ಮೌಲೌ ಚ ಮುಹುರ್ವಿಹರ್ತಾ ..

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಶುಕವಾಙ್ಮಯೀಭಿ-
ರೇವಂವಿಧಾಭಿರ್ವಿಬುಧಾಹತಾಭಿಃ .
ಪುಷ್ಣಂತು ಧನ್ಯಾಃ ಪುನರುಕ್ತಹರ್ಷ-
ಮಾಯೂಂಷಿ ಪೀಯೂಷತರಂಗಿಣೀಭಿಃ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.4K

Comments Kannada

rrebk
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ವೇದಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -Annapoorna

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |