ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕಂ

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ನಿತ್ಯಮನಾಕಾಶಂ ಪರಮಾಕಾಶಂ
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಾಂಗಣರಿಂಖಣ-
ಲೋಲಮನಾಯಾಸಂ ಪರಮಾಯಾಸಂ.
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತ-
ನಾನಾಕಾರಮನಾಕಾರಂ ಭುವನಾಕಾರಂ
ಕ್ಷ್ಮಾಮಾನಾಥಮನಾಥಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ಮೃತ್ಸ್ನಾಮತ್ಸೀಹೇತಿ ಯಶೋದಾತಾಡನಶೈಶವಸಂತ್ರಾಸಂ
ವ್ಯಾದಿತವಕ್ತ್ರಾಲೋಕಿತ-
ಲೋಕಾಲೋಕಚತುರ್ದಶಲೋಕಾಲಿಂ.
ಲೋಕತ್ರಯಪುರಮೂಲಸ್ತಂಭಂ ಲೋಕಾಲೋಕಮನಾಲೋಕಂ
ಲೋಕೇಶಂ ಪರಮೇಶಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ತ್ರೈವಿಷ್ಟಪರಿಪುವೀರಘ್ನಂ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಘ್ನಂ ಭವರೋಗಘ್ನಂ
ಕೈವಲ್ಯಂ ನವನೀತಾಹಾರಮನಾಹಾರಂ ಭುವಾನಾಹಾರಂ.
ವೈಮಲ್ಯಸ್ಫುಟಚೇತೋವೃತ್ತಿ-
ವಿಶೇಷಾಭಾಸಮನಾಭಾಸಂ
ಶೈವಂ ಕೇವಲಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ಗೋಪಾಲಂ ಪ್ರಭುಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಗೋಪಾಲಂ ಕುಲಗೋಪಾಲಂ
ಗೋಪೀಖೇಲನಗೋವರ್ಧನಧೃತಿ-
ಲೀಲಾಲಾಲಿತಗೋಪಾಲಂ.
ಗೋಭಿರ್ನಿಗದಿತಗೋವಿಂದ-
ಸ್ಫುಟನಾಮಾನಂ ಬಹುನಾಮಾನಂ
ಗೋಧೀಗೋಚರದೂರಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ಗೋಪೀಮಂಡಲಗೋಷ್ಠೀಭೇದಂ ಭೇದಾವಸ್ಥಮಭೇದಾಭಂ
ಶಶ್ವದ್ಗೋಖುರನಿರ್ಧೂತೋದ್ಗತ-
ಧೂಲೀಧೂಸರಸೌಭಾಗ್ಯಂ.
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗೃಹೀತಾನಂದ-
ಮಚಿಂತ್ಯಂ ಚಿಂತಿತಸದ್ಭಾವಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ಸ್ನಾನವ್ಯಾಕುಲಯೋಷಿದ್ವಸ್ತ್ರ-
ಮುಪಾದಾಯಾಗಮುಪಾರೂಢಂ
ವ್ಯಾದಿತ್ಸಂತೀರಥ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ದಾತುಮುಪಾಕರ್ಷಂತಂ ತಾಃ.
ನಿರ್ಧೂತದ್ವಶೋಕವಿಮೋಹಂ ಬುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧೇರಂತಃಸ್ಥಂ
ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಶರೀರಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ಕಾಂತಂ ಕಾರಣಕಾರಣಮಾದಿಮನಾದಿಂ ಕಾಲಘನಾಭಾಸಂ
ಕಾಲಿಂದೀಗತಕಾಲಿಯಶಿರಸಿ ಸುನೃತ್ಯಂತಂ ಮುಹುರತ್ಯಂತಂ.
ಕಾಲಂ ಕಾಲಕಲಾತೀತಂ ಕಲಿತಾಶೇಷಂ ಕಲಿದೋಷಘ್ನಂ
ಕಾಲತ್ರಯಗತಿಹೇತುಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ವೃಂದಾವನಭುವಿ ವೃಂದಾರಕಗಣ-
ವೃಂದಾರಾಧಿತವಂದ್ಯಾಯಾ
ಕುಂದಾಭಾಮಲಮಂದ-
ಸ್ಮೇರಸುಧಾನಂದಂ ಸುಮಹಾನಂದಂ.
ವಂದ್ಯಾಶೇಷಮಹಾಮುನಿಮಾನಸ-
ವಂದ್ಯಾನಂದಪದದ್ವಂದ್ವಂ
ನಂದ್ಯಾಶೇಷಗುಣಾಬ್ಧಿಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ.
ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕಮೇತದಧೀತೇ ಗೋವಿಂದಾರ್ಪಿತಚೇತಾ ಯಃ
ಗೋವಿಂದಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ ವಿಷ್ಣೋ ಗೋಕುಲನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣೇತಿ.
ಗೋವಿಂದಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಧ್ಯಾನ-
ಸುಧಾಜಲಧೌತಸಮಸ್ತಾಘೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಾಮೃತ-
ಮಂತಃಸ್ಥಂ ಸ ತಮಭ್ಯೇತಿ.

 

Click below to listen to Govindashtakam 

 

Govindashtakam by MS Subbulakshmi

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

58.1K

Comments Kannada

hqdq6
ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🙏 -ಜಯಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |