ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೌಪ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸಂಗಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಂಚಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕುರಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಾಂಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೃಷಭಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೀಣಾಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ಮಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರಕ್ತಶೋಕಲತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಚರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೋಪ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೋಪಾವೇಷಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಂದ್ರಾವಲೀಸಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದರ್ಪಣಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೃಪಾವತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಪ್ರತೀಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹೃದಯಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸಖ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಪರೀತರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರವೀಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರತಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಾರುವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೇಕರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರೇಃ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಕೇಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಂಕೇತವಟಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಿಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುಗ್ಧವೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೇಶವಸಖ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ನವನೀತೈಕವಿಕ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಷೋಡಶಾಬ್ದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಾರಸಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಧಾರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೌವನಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೃಷಭಾನುಪುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾನಲೀಲಾವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾನಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾನದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭ್ರುವೋನ್ನತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧುರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಂಚಮಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಂಗೀತಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವಶ್ಯತ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಾಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೋಪಾಲ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದಧಿವಿಕ್ರೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನಪತಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಖಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಭಿಸಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರಸಿನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರಸಶಾಸ್ತ್ರೈಕಶೇವಧ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲನಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಮತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮರಾಲಗಮನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಂತ್ರರಾಜೈಕಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಂತ್ರರಾಜೈಕಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರಫಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.4K

Comments Kannada

x732u
ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🙏 -ಜಯಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |