ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಸ್ತೋತ್ರ

64.8K
1.0K

Comments Kannada

e28x5
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

Read more comments

ಸರ್ವಮಾರ್ಗೇಷು ನಷ್ಟೇಷು ಕಲೌ ಚ ಖಲಧರ್ಮಿಣಿ.
ಪಾಷಂಡಪ್ರಚುರೇ ಲೋಕೇ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಕ್ರಾಂತೇಷು ದೇಶೇಷು ಪಾಪೈಕನಿಲಯೇಷು ಚ.
ಸತ್ಪೀಡಾವ್ಯಗ್ರಲೋಕೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥವರ್ಯೇಷು ದುಷ್ಟೈರೇವಾವೃತೇಷ್ವಿಹ.
ತಿರೋಹಿತಾಧಿದೈವೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಅಹಂಕಾರವಿಮೂಢೇಷು ಸತ್ಸು ಪಾಪಾನುವರ್ತಿಷು.
ಲೋಭಪೂಜಾರ್ಥಲಾಭೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಅಪರಿಜ್ಞಾನನಷ್ಟೇಷು ಮಂತ್ರೇಷ್ವವ್ರತಯೋಗಿಷು.
ತಿರೋಹಿತಾರ್ಥದೈವೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ನಾನಾವಾದವಿನಷ್ಟೇಷು ಸರ್ವಕರ್ಮವ್ರತಾದಿಷು.
ಪಾಷಂಡೈಕಪ್ರಯತ್ನೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಅಜಾಮಿಲಾದಿದೋಷಾಣಾಂ ನಾಶಕೋಽನುಭವೇ ಸ್ಥಿತಃ.
ಜ್ಞಾಪಿತಾಖಿಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಪ್ರಾಕೃತಾಃ ಸಕಲಾ ದೇವಾ ಗಣಿತಾನಂದಕಂ ಬೃಹತ್.
ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹರಿಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ವಿವೇಕಧೈರ್ಯಭಕ್ತ್ಯಾದಿ- ರಹಿತಸ್ಯ ವಿಶೇಷತಃ.
ಪಾಪಾಸಕ್ತಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ.
ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಹಿತಃ ಸರ್ವತ್ರೈವಾಖಿಲಾರ್ಥಕೃತ್.
ಶರಣಸ್ಥಸಮುದ್ಧಾರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಮ್ಯಹಂ.
ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೃಷ್ಣಸನ್ನಿಧೌ.
ತಸ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಭವೇತ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಬ್ರವೀತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |