పురుషోత్తమ స్తోత్రం

నమః శ్రీకృష్ణచంద్రాయ పరిపూర్ణతమాయ చ.
అసంఖ్యాండాధిపతయే గోలోకపతయే నమః.
శ్రీరాధాపతయే తుభ్యం వ్రజాధీశాయ తే నమః.
నమః శ్రీనందపుత్రాయ యశోదానందనాయ చ.
దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే.
యదూత్తమ జగన్నాథ పాహి మాం పురుషోత్తమ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

విశ్వనాథ అష్టక స్తోత్రం

విశ్వనాథ అష్టక స్తోత్రం

గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం గౌరీనిరంతరవిభూషితవామభాగం. నారాయణప్రియమనంగమదాపహారం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. వాచామగోచరమనేకగుణస్వరూపం వాగీశవిష్ణుసురసేవితపాదపీఠం. వామేన విగ్రహవరేణ కలత్రవంతం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం

Click here to know more..

నామ రామాయణం

నామ రామాయణం

శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ. కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ. శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ. బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ. చండకిరణకులమండన రామ. శ్రీమద్దశరథనందన రామ. కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ. విశ్వామిత్రప్రియధన రామ. ఘోరతాటకాఘాతక రామ. మారీచాదినిపాతక రామ.

Click here to know more..

శాపాల నుండి రక్షణ కోరుతూ ప్రార్థన

శాపాల నుండి రక్షణ కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |