ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿ

ಶ್ರಿಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಿರಚರಗುರುರ್ವೇದವಿಷಯೋ
ಧಿಯಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಶುದ್ಧೋ ಹರಿರಸುರಹಂತಾಬ್ಜನಯನಃ.
ಗದೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಮಲವನಮಾಲೀ ಸ್ಥಿರರುಚಿಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ಯತಃ ಸರ್ವಂ ಜಾತಂ ವಿಯದನಿಲಮುಖ್ಯಂ ಜಗದಿದಂ
ಸ್ಥಿತೌ ನಿಃಶೇಷಂ ಯೋಽವತಿ ನಿಜಸುಖಾಂಶೇನ ಮಧುಹಾ.
ಲಯೇ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಹರತಿ ಕಲಯಾ ಯಸ್ತು ಸ ವಿಭುಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ಅಸೂನಾಯಾಮ್ಯಾದೌ ಯಮನಿಯಮಮುಖ್ಯೈಃ ಸುಕರಣೈ-
ರ್ನಿರುದ್ಧ್ಯೇದಂ ಚಿತ್ತಂ ಹೃದಿ ವಿಮಲಮಾನೀಯ ಸಕಲಂ.
ಯಮೀಡ್ಯಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರವರಮತಯೋ ಮಾಯಿನಮಸೌ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಯೋ ಯಮಯತಿ ಮಹೀಂ ವೇದ ನ ಧರಾ
ಯಮಿತ್ಯಾದೌ ವೇದೋ ವದತಿ ಜಗತಾಮೀಶಮಮಲಂ.
ನಿಯಂತಾರಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಮುನಿಸುರನೃಣಾಂ ಮೋಕ್ಷದಮಸೌ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ಮಹೇಂದ್ರಾದಿರ್ದೇವೋ ಜಯತಿ ದಿತಿಜಾನ್ ಯಸ್ಯ ಬಲತೋ
ನ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕೃತೌ ಯತ್ಕೃತಿಮೃತೇ.
ಬಲಾರಾತೇರ್ಗರ್ವಂ ಪರಿಹರತಿ ಯೋಽಸೌ ವಿಜಯಿನಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಂ ವ್ರಜತಿ ಪಶುತಾಂ ಸೂಕರಮುಖಾ
ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಜನಿಮೃತಿಭಯಂ ಯಾತಿ ಜನತಾ.
ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಕೃಮಿಶತಜನಿಂ ಯಾತಿ ಸ ವಿಭುಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ನರಾತಂಕೋಟ್ಟಂಕಃ ಶರಣಶರಣೋ ಭ್ರಾಂತಿಹರಣೋ
ಘನಶ್ಯಾಮೋ ವಾಮೋ ವ್ರಜಶಿಶುವಯಸ್ಯೋಽರ್ಜುನಸಖಃ.
ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭೂತಾನಾಂ ಜನಕ ಉಚಿತಾಚಾರಸುಖದಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.
ಯದಾ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಜಗತಾಂ ಕ್ಷೋಭಕರಣೀ
ತದಾ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭುಃ ಸೇತುಧೃದಜಃ.
ಸತಾಂ ಧಾತಾ ಸ್ವಚ್ಛೋ ನಿಗಮಗಣಗೀತೋ ವ್ರಜಪತಿಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ.

Recommended for you

ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಕ್ತಾಂಭೋರುಹದರ್ಪಭಂಜನ- ಮಹಾಸೌಂದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಿಹೇಮಮುಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಂ. ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ. ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸ- ವಿಲಸತ್ಪಾದಾರವಿಂದದ್ವಯಂ.

Click here to know more..

ವಿಘ್ನೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಘ್ನೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ದೇವಪೂಜ್ಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ| ಗಣೇಶಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ| ಲಂಬೋದರಂ ಗಜೇಶಾನಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಸನಾತನಂ| ಏಕದಂತಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ| ಆಖುವಾಹನಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಂ| ವರಪ್ರದಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋ

Click here to know more..

ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ

ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |