ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಿಂ ತೇ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ವಿಜ್ಞಾತೇನ ತವಾಽರ್ಜುನ.
ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ನರಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಪ್ರಥಮಂ ತು ಹರಿಂ ವಿಂದ್ಯಾದ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಶವಂ ತಥಾ.
ತೃತೀಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್.
ಪಂಚಮಂ ವೇದಗರ್ಭಂ ತು ಷಷ್ಠಂ ಚ ಮಧುಸೂದನಂ.
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವರಾಹಂ ಚಾಽಷ್ಟಮಂ ತಥಾ.
ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ತು ಜನಾರ್ದನಂ.
ಕೃಷ್ಣಮೇಕಾದಶಂ ವಿಂದ್ಯಾದ್ ದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಧರಂ ತಥಾ.
ಏತಾನಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರೋಕ್ತೇ ವಿಧೀಯತೇ.
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು.
ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಾನಿ ಚ.
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ.
ಅಮಾಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ತು ವಿಶೇಷತಃ.
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |