ಗೋಕುಲೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಪ್ರೇಷ್ಠಭವಜ್ಜನಾನಾಂ ತ್ವದ್ವಿಪ್ರಯೋಗಾನಲತಾಪಿತಾನಾಂ.
ಸಮಸ್ತಸಂತಾಪನಿವರ್ತಕಂ ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಭವದ್ವಿಯೋಗೋರಗದಂಶಭಾಜಾಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುದ್ಯದ್ವಿಷಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾನಾಂ.
ಸಂಜೀವನಂ ಸಂಪ್ರತಿ ತಾವಕಾನಾಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವದ್ವಿರಹಾಂಧಕಾರ- ಸಂಛಾದಿತಾಶೇಷನಿದರ್ಶನಾನಾಂ.
ಪ್ರಕಾಶಕಂ ತ್ವಜ್ಜನಲೋಚನಾನಾಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಸ್ವಮಂದಿರಾಸ್ತೀರ್ಣವಿಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಸುಸ್ಪರ್ಶಮೃದ್ವಾಸ್ತರಣೇ ನಿಷಣ್ಣಂ.
ಪೃಥೂಪಧಾನಾಶ್ರಿತಪೃಷ್ಠಭಾಗಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಾಗತಸರ್ವಲೋಕ- ವಿಲೋಚನಾಸೇಚನಕಂ ಮನೋಜ್ಞಂ.
ಕೃಪಾವಲೋಕಹಿತತತ್ಪ್ರಸಾದಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಯತ್ಸರ್ವದಾ ಚರ್ವಿತನಾಗವಲ್ಲೀರಸಪ್ರಿಯಂ ತದ್ರಸರಕ್ತದಂತಂ.
ನಿಜೇಷು ತಚ್ಚರ್ವಿತಶೇಷದಂ ಚ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಗೋಕುಲಸುಂದರೀಣಾಮತೃಪ್ತಿ- ಮಲ್ಲೋಚನಪಾನಪಾತ್ರಂ.
ಸಮಸ್ತಸೌಂದರ್ಯರಸೌಘಪೂರ್ಣಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಕ್ವಚಿತ್ಕ್ಷಣಂ ವೈಣಿಕದತ್ತಕರ್ಣಂ ಕದಾಚಿದುದ್ಗಾನಕೃತಾವಧಾನಂ.
ಸಹಾಸವಾಚಃ ಕ್ವ ಚ ಭಾಷಮಾಣಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ.
ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟ- ದಾತೃಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತೋ ಯಃ ಪಠಿತೀತಿ ನಿತ್ಯಂ.
ಪಶ್ಯತ್ಪವಶ್ಯಂ ಸ ತದೀಯರೂಪಂ ನಿಜೈಕವಶ್ಯಂ ಕುರುತೇ ಚ ಹೃಷ್ಟಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |