ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Video - Santana Gopala Stotram 

 

Santana Gopala Stotram

 

ಅಥ ಸಂತಾನಗೋಪಾಲಸ್ತೋತ್ರಂ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ.
ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ.
ಶ್ರೀಶಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ಹರಿಂ.
ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಮಧುಸೂದನಂ.
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಹರಿಂ.
ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನಂದನಂದನಂ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಗೋವಿಂದಂ ಮುನಿವಂದಿತಂ.
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ಸದಾ.
ಗೋಪಾಲಂ ಡಿಂಭಕಂ ವಂದೇ ಕಮಲಾಪತಿಮಚ್ಯುತಂ.
ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಯದುಪುಂಗವಂ.
ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಫಲದಂ ಕಂಜಾಕ್ಷಂ ಕಮಲಾಪತಿಂ.
ದೇವಕೀನಂದನಂ ವಂದೇ ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಮ.
ಪದ್ಮಾಪತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಜನಾರ್ದನ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮುನಿವಂದಿತಂ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಮಚ್ಯುತಂ.
ಶ್ರೀಪತೇ ದೇವದೇವೇಶ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಚ್ಯುತ.
ಗೋವಿಂದ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ.
ಭಕ್ತಕಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಂ ರಕ್ಷ ಶುಭಪ್ರದ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ.
ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ.
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ವಾಸುದೇವ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಪತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾನಾಥ ಪರಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ಸದಾ.
ನಮಾಮಿ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ಸುಖದಾಯ ಬುಧಾಯ ತೇ.
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣಾರೇ ಹರೇ ಕವೇ.
ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ದೇವೇಶ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹರೇ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ರಮಾಪತೇ.
ಶ್ರೀಮಾನಿನೀಮಾನಚೋರ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದುನಂದನ.
ರಮಾಪತೇ ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ.
ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ.
ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವತ್ಸಂ ದೇಹಿ ಮಹಾಪ್ರಭೋ.
ಡಿಂಭಕಂ ದೇಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಜಂ ದೇಹಿ ರಾಘವ.
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಮೇ ದೇಹಿ ತನಯಂ ನಂದನಂದನ.
ನಂದನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಕಮಲಾನಾಥ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ.
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ.
ಯಶೋದಾಸ್ತನ್ಯಪಾನಜ್ಞಂ ಪಿಬಂತಂ ಯದುನಂದನಂ.
ವಂದೇಽಹಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲಾಕ್ಷಂ ಹರಿಂ ಸದಾ.
ನಂದನಂದನ ದೇವೇಶ ನಂದನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ.
ರಮಾಪತೇ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಪುತ್ರಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಮಾಧವ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೀನವಾಕ್ಯಂ ತ್ವಮವಧಾರಯ ಶ್ರೀಪತೇ.
ಗೋಪಾಲ ಡಿಂಭ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ರಮಾಪತೇ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಡಿಂಭಕಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಮದ್ವಾಂಛಿತಫಲಂ ದೇಹಿ ದೇವಕೀನಂದನಾಚ್ಯುತ.
ಮಮ ಪುತ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಧನ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದುನಂದನ.
ಯಾಚೇಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುತ್ರಸಂಪದಂ.
ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣೇ ರಾಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಹಾಪ್ರಭೋ.
ಆತ್ಮಜಂ ನಂದನಂ ಪುತ್ರಂ ಕುಮಾರಂ ಡಿಂಭಕಂ ಸುತಂ.
ಅರ್ಭಕಂ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಸದಾ ಮೇ ರಘುನಂದನ.
ವಂದೇ ಸಂತಾನಗೋಪಾಲಂ ಮಾಧವಂ ಭಕ್ತಕಾಮದಂ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಸದಾ ಗೋವಿಂದಮಚ್ಯುತಂ.
ಓಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಶ್ರೀಯುಕ್ತಂ ಯದುನಂದನಂ.
ಕ್ಲೀಮ್ಯುಕ್ತಂ ದೇವಕೀಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ ಯದುನಾಯಕಂ.
ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಮಾನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭೋ.
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಗೋವಿಂದ ಕಪಿಲಾಕ್ಷ ಹರೇ ಪ್ರಭೋ.
ಸಮಸ್ತಕಾಮ್ಯವರದ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ.
ಅಬ್ಜಪದ್ಮನಿಭಂ ಪದ್ಮವೃಂದರೂಪ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ವರಸತ್ಪುತ್ರಂ ರಮಾನಾಯಕ ಮಾಧವ.
ನಂದಪಾಲ ಧರಾಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ಯದುನಂದನ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ.
ದಾಸಮಂದಾರ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ.
ಗೋಪಾಲ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರಿಯಂ.
ಯದುನಾಯಕ ಪದ್ಮೇಶ ನಂದಗೋಪವಧೂಸುತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಾಣನಾಯಕ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಾಂಛಿತಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ರಮಾಪತೇ.
ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೇಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ರಮಾಹೃದಯಸಂಭಾರ ಸತ್ಯಭಾಮಾಮನಃಪ್ರಿಯ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ.
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಾಧವ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾಗ್ಯಸತ್ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭಸಮರ್ಚಿತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕೀನಂದನಂದನ.
ದೇವಕೀಸುತ ಶ್ರೀನಾಥ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಸಮಸ್ತಕಾಮಫಲದ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ.
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಗಂಭೀರ ಶಂಕರಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಗೋಪಬಾಲವತ್ಸಲ ಶ್ರೀಪತೇ.
ಶ್ರೀಪತೇ ವಾಸುದೇವೇಶ ದೇವಕೀಪ್ರಿಯನಂದನ.
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಮೇ ದೇಹಿ ತನಯಂ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭೋ.
ಜಗನ್ನಾಥ ರಮಾನಾಥ ಭೂಮಿನಾಥ ದಯಾನಿಧೇ.
ವಾಸುದೇವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಪ್ರಭೋ.
ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ದಾಸಮಂದಾರ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣೇ ಪ್ರಭೋ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಮಾನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭೋ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ.
ಮತ್ಪುತ್ರಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ.
ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಿಬಂತಂ ಜನನೀಮುಖಾಂಬುಜಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ.
ಸ್ಪೃಶಂತಮನ್ಯಸ್ತನಮಂಗುಲೀಭಿರ್ವಂದೇ ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಮುಕುಂದಂ.
ಯಾಚೇಽಹಂ ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ಭವಂತಂ ಪದ್ಮಲೋಚನ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪತ್ತೇಶ್ಚಿಂತಯಾಮಿ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಮುನಿವಂದಿತ.
ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀಪತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.
ಕುರು ಮಾಂ ಪುತ್ರದತ್ತಂ ಚ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರಪೂಜಿತ.
ಕುರು ಮಾಂ ಪುತ್ರದತ್ತಂ ಚ ಯಶೋದಾಪ್ರಿಯನಂದನ.
ಮಹ್ಯಂ ಚ ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ದಾತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಹರೇ.
ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋವಿಂದ ದೇವಕೀಸುತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ಕೌಶಲ್ಯಾಪ್ರಿಯನಂದನ.
ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೋ ವಾಮನ ಮಾಧವ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸೀತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕ ರಾಘವ.
ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರಮಂಡಿತ ಮುನಿವಂದಿತ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ದಶರಥಪ್ರಿಯನಂದನ.
ಸೀತಾನಾಯಕ ಕಂಜಾಕ್ಷ ಮುಚುಕುಂದವರಪ್ರದ.
ವಿಭೀಷಣಸ್ಯ ಯಾ ಲಂಕಾ ಪ್ರದತ್ತಾ ಭವತಾ ಪುರಾ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ತತ್ಪ್ರಕಾರೇಣ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ.
ಭವದೀಯಪದಾಂಭೋಜೇ ಚಿಂತಯಾಮಿ ನಿರಂತರಂ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸೀತಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ರಾಘವ.
ರಾಮ ಮತ್ಕಾಮ್ಯವರದ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಫಲಪ್ರದ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಕಮಲಾಸನವಂದಿತ.
ರಾಮ ರಾಘವ ಸೀತೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜ ದೇಹಿ ಮೇ.
ಭಾಗ್ಯವತ್ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ದಶರಥಪ್ರಿಯನಂದನ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ.
ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕ ನಾಯಕ.
ಗೋಪಬಾಲ ಮಹಾಧನ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದಿಶತು ದಿಶತು ಪುತ್ರಂ ದೇವಕೀನಂದನೋಽಯಂ
ದಿಶತು ದಿಶತು ಶೀಘ್ರಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಪುತ್ರಲಾಭಂ.
ದಿಶತು ದಿಶತು ಶೀಘ್ರಂ ರಾಘವೋ ರಾಮಚಂದ್ರೋ
ದಿಶತು ದಿಶತು ಪುತ್ರಂ ವಂಶವಿಸ್ತಾರಹೇತೋಃ.
ದೀಯತಾಂ ವಾಸುದೇವೇನ ತನಯೋ ಮತ್ಪ್ರಿಯಃ ಸುತಃ.
ಕುಮಾರೋ ನಂದನಃ ಸೀತಾನಾಯಕೇನ ಸದಾ ಮಮ.
ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ದೇವಕೀಸುತ ಮಾಧವ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕ ನಾಯಕ.
ವಂಶವಿಸ್ತಾರಕಂ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮಧುಸೂದನ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸುತಂ ದೇಹಿ ಕಂಸಾರೇ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕಲ್ಪಪರ್ಯಂತಂ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಬುದ್ಧಿಮಂತಂ ಶ್ರೀಮಂತಂ ತನಯಂ ಸದಾ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕೀನಂದನ ಪ್ರಭೋ.
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ಸುತಲಾಭಾಯ ಕಾಮದಂ.
ಮುಕುಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಧುಸೂದನಂ.
ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸ್ವಾಮಿಂಸ್ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಸ್ವಾಮಿಂಸ್ತ್ವಂ ಭಗವನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಕಾಮದ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ತನಯಂ ದೇಹಿ ಗೋವಿಂದ ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾಪತೇ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಪದ್ಮಾಪತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕ ಪ್ರಭೋ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಖಡ್ಗಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇ ರಮಾಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ನಾರಾಯಣ ರಮಾನಾಥ ರಾಜೀವಪತ್ರಲೋಚನ.
ಸುತಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದೇವೇಶ ಪದ್ಮಪದ್ಮಾನುವಂದಿತ.
ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ದೇವಕೀವರನಂದನ.
ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ನಾರದಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತ.
ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕ ನಾಯಕ.
ಮುನಿವಂದಿತ ಗೋವಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಗೋಪಿಕಾರ್ಜಿತಪಂಕೇಜಮರಂದಾಸಕ್ತಮಾನಸ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ರಮಾಹೃದಯಪಂಕೇಜಲೋಲ ಮಾಧವ ಕಾಮದ.
ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ವಾಸುದೇವ ರಮಾನಾಥ ದಾಸಾನಾಂ ಮಂಗಲಪ್ರದ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರೇ ಮುನಿವಂದಿತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಪುತ್ರಪ್ರದ ಮುಕುಂದೇಶ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ದಯಾನಿಧೇ ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಪುತ್ರಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತಾರಂ ಗೋವಿಂದಂ ದೇವಪೂಜಿತಂ.
ವಂದಾಮಹೇ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪುತ್ರಲಾಭಪ್ರದಾಯಿನಂ.
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ ಗೋಪೀವಲ್ಲಭಾಯ ಮುರಾರಯೇ.
ನಮಸ್ತೇ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ವಿಭೋ.
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಮೇಶಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ತೇ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ.
ನಮಸ್ತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಕಾಮುಕಾಯ ಚ.
ಪುತ್ರದಾಯ ಚ ಸರ್ಪೇಂದ್ರಶಾಯಿನೇ ರಂಗಶಾಯಿನೇ.
ರಂಗಶಾಯಿನ್ ರಮಾನಾಥ ಮಂಗಲಪ್ರದ ಮಾಧವ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕ ನಾಯಕ.
ದಾಸಸ್ಯ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ದೀನಮಂದಾರ ರಾಘವ.
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ರಮಾಪತೇ.
ಯಶೋದಾತನಯಾಭೀಷ್ಟಪುತ್ರದಾನರತಃ ಸದಾ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ಮದಿಷ್ಟದೇವ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜನಾರ್ದನ.
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ.
ನೀತಿಮಾನ್ ಧನವಾನ್ ಪುತ್ರೋ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತೇ.
ಭಗವಂಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಯಾ ಚ ವಾಸುದೇವೇಂದ್ರಪೂಜಿತ.
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪುತ್ರಶತಕಂ ಸೋಽಪಿ ಸತ್ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್.
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸುಖಾಯ ಚ.
ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಂ ಧನಂ ಶ್ರಿಯಂ.
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ರಾಜಸಮ್ಮಾನಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |