ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕ

 

Video - Krishna Ashtaka Stotram 

 

Krishna Ashtaka Stotram

 

ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ.
ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಅತಸೀಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ.
ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಕುಟಿಲಾಲಕಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ.
ವಿಲಸತ್ಕುನ್ಡಲಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಮಂದಾರಗಂಧಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ.
ಬರ್ಹಿಪಿಂಛಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಉತ್ಫುಲ್ಲಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ.
ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಲಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ.
ಅವಾಪ್ತತುಲಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ.
ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ.
ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್.
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ.

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಗುಹ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗುಹ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಾಂತಂ ಶಂಭುತನೂಜಂ ಸತ್ಯಮನಾಧಾರಂ ಜಗದಾಧಾರಂ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನನಿರಂತರ- ಲೋಕಗುಣಾತೀತಂ ಗುರುಣಾತೀತಂ. ವಲ್ಲೀವತ್ಸಲ- ಭೃಂಗಾರಣ್ಯಕ- ತಾರುಣ್ಯಂ ವರಕಾರುಣ್ಯಂ ಸೇನಾಸಾರಮುದಾರಂ ಪ್ರಣಮತ ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾವೇಶಂ. ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸಮರ್ಚ್ಯಂ ಭಕ್ತಜನಾದಿತ್ಯಂ ವರುಣಾತಿಥ್ಯಂ ಭಾವಾಭಾವಜಗತ್ತ್ರಯ- ರೂಪಮಥಾರೂಪಂ ಜಿತಸಾರೂಪಂ. ನಾನಾಭು

Click here to know more..

ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತುತಿ

ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತುತಿ

ಯೋ ಲೋಕರಕ್ಷಾರ್ಥಮಿಹಾವತೀರ್ಯ ವೈಕುಂಠಲೋಕಾತ್ ಸುರವರ್ಯವರ್ಯಃ. ಶೇಷಾಚಲೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಯೋಽನವದ್ಯೇ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಪದ್ಮಾವತೀಮಾನಸರಾಜಹಂಸಃ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾನುಗೃಹೀತಹಂಸಃ. ಹಂಸಾತ್ಮನಾದಿಷ್ಟ- ನಿಜಸ್ವಭಾವಸ್ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಮಹಾವಿಭೂತಿಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಯಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಂ ಭಜತೇ ಚಿರಸ್ಯ. ತಥಾಪಿ

Click here to know more..

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ

ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ . ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |