ಜಗನ್ಮಂಗಲ ರಾಧಾ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಜಗನ್ಮಂಗಲಕವಚಸ್ಯ.
ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಋಷಿಃ. ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ. ಸ್ವಯಂ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಓಂ ರಾಧೇತಿ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಂತಮೇವ ಚ.
ಕೃಷ್ಣೇನೋಪಾಸಿತೋ ಮಂತ್ರಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಶಿರೋಽವತು.
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ರಾಧಿಕಾಙೇಂತಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಂತಮೇವ ಚ.
ಕಪಾಲಂ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು.
ಓಂ ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ರಾಧಿಕೇತಿ ಙೇಂತಂ ಸ್ವಾಹಾಂತಮೇವ ಚ.
ಮಸ್ತಕಂ ಕೇಶಸಂಘಾಂಶ್ಚ ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಸದಾಽವತು.
ಓಂ ರಾಂ ರಾಧೇತಿ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಂತಮೇವ ಚ.
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಪಾತು ಕಪೋಲಂ ನಾಸಿಕಾಂ ಮುಖಂ.
ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಙೇಂತಂ ಕಂಠಂ ಪಾತು ನಮೋಽನ್ತಕಂ.
ಓಂ ರಾಂ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ಙೇಂತಂ ಸ್ಕಂಧಂ ಪಾತು ನಮೋಽನ್ತಕಂ.
ಓಂ ರಾಂ ರಾಸವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು.
ವೃಂದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಕ್ಷಃ ಸದಾಽವತು.
ತುಲಸೀವನವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತು ನಿತಂಬಕಂ.
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಧಿಕಾಙೇಂತಂ ಸ್ವಾಹಾಂತಂ ಪ್ರಣವಾದಿಕಂ.
ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸಂತತಂ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ.
ರಾಧಾ ರಕ್ಷತು ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಚ ವಹ್ನೌ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಽವತು.
ದಕ್ಷೇ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ಪಾತು ಗೋಪೀಶಾ ನೈರ್ಋತೇಽವತು.
ಪಶ್ಚಿಮೇ ನಿರ್ಗುಣಾ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯೇ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾ.
ಉತ್ತರೇ ಸಂತತಂ ಪಾತು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ.
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸದೈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾ.
ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ಚಾಂತರಿಕ್ಷೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಣೇ ತಥಾ.
ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಜನನೀ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಸಂತತಂ.
ಕವಚಂ ಕಥಿತಂ ದುರ್ಗೇ ಶ್ರೀಜಗನ್ಮಂಗಲಂ ಪರಂ.
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಗೂಢಾದ್ಗೂಢತರಂ ಪರಂ.
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್.
ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವದ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಚಂದನೈಃ.
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಧೃತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಸಮೋ ಭವೇತ್.
ಶತಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಂ ಚ ಕವಚಂ ಭವೇತ್.
ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ನ ದಗ್ಧೋ ವಹ್ನಿನಾ ಭವೇತ್.
ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕವಚಾದ್ ದುರ್ಗೇ ರಾಜಾ ದುರ್ಯೋಧನಃ ಪುರಾ.
ವಿಶಾರದೋ ಜಲಸ್ತಂಭೇ ವಹ್ನಿಸ್ತಂಭೇ ಚ ನಿಶ್ಚಿತಂ.
ಮಯಾ ಸನತ್ಕುಮಾರಾಯ ಪುರಾ ದತ್ತಂ ಚ ಪುಷ್ಕರೇ.
ಸೂರ್ಯಪರ್ವಣಿ ಮೇರೌ ಚ ಸ ಸಾಂದೀಪನಯೇ ದದೌ.
ಬಲಾಯ ತೇನ ದತ್ತಂ ಚ ದದೌ ದುರ್ಯೋಧನಾಯ ಸಃ.
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |