Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ಕಲೌ ಜನಾನಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣದಾತ್ರೇ ಕರುಣಾಸುಧಾಬ್ಧೇ.
ಶಂಖಾದಿದಿವ್ಯಾಯುಧಸತ್ಕರಾಯ
ವಾತಾಲಯಾಧೀಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣೇತ್ಯಾದಿಜಪದ್ಭಿರುಚ್ಚೈಃ
ಭಕ್ತೈಃ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಮಹಾಲಯಾಯ.
ಸ್ವತೀರ್ಥಗಂಗೋಪಮವಾರಿಮಗ್ನ-
ನಿವರ್ತಿತಾಶೇಷರುಚೇ ನಮಸ್ತೇ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಪರಿತಃ ಸ್ವಭಕ್ತೈಃ
ಸಂದೃಷ್ಟಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವರೂಪ.
ಸ್ವತೈಲಸಂಸೇವಕರೋಗಹರ್ತ್ರೇ
ವಾತಾಲಯಾಧೀಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ಬಾಲಾನ್ ಸ್ವಕೀಯಾನ್ ತವ ಸನ್ನಿಧಾನೇ
ದಿವ್ಯಾನ್ನದಾನಾತ್ ಪರಿಪಾಲಯದ್ಭಿಃ.
ಸದಾ ಪಠದ್ಭಿಶ್ಚ ಪುರಾಣರತ್ನಂ
ಸಂಸೇವಿತಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಹರೇ ತೇ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾತ್ರೇ ಚ ಮಹೀಸುರೇಭ್ಯಃ
ನಿತ್ಯಂ ದಿವಿಸ್ಥೈರ್ನಿಶಿ ಪೂಜಿತಾಯ.
ಮಾತ್ರಾ ಚ ಪಿತ್ರಾ ಚ ತಥೋದ್ಧವೇನ
ಸಂಪೂಜಿತಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ಅನಂತರಾಮಾಖ್ಯಮಹಿಪ್ರಣೀತಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನರಸ್ತ್ರಿಕಾಲಂ.
ವಾತಾಲಯೇಶಸ್ಯ ಕೃಪಾಬಲೇನ
ಲಭೇತ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಮಂಗಲಾನಿ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790