గోపీనాయక అష్టక స్తోత్రం

సరోజనేత్రాయ కృపాయుతాయ మందారమాలాపరిభూషితాయ.
ఉదారహాసాయ ససన్ముఖాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
ఆనందనందాదికదాయకాయ బకీబకప్రాణవినాశకాయ.
మృగేంద్రహస్తాగ్రజభూషణాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
గోపాలలీలాకృతకౌతుకాయ గోపాలకాజీవనజీవనాయ.
భక్తైకగమ్యాయ నవప్రియాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
మంథానభాండాఖిలభంజనాయ హైయంగవీనాశనరంజనాయ.
గోస్వాదుదుగ్ధామృతపోషితాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
కలిందజాకూలకుతూహలాయ కిశోరరూపాయ మనోహరాయ.
పిశంగవస్త్రాయ నరోత్తమాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
ధరాధరాభాయ ధరాధరాయ శృంగారహారావలిశోభితాయ.
సమస్తగర్గోక్తిసులక్షణాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
ఇభేంద్రకుంభస్థలఖండనాయ విదేశవృందావనమండనాయ.
హంసాయ కంసాసురమర్దనాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.
శ్రీదేవకీసూనువిమోక్షణాయ క్షత్తోద్ధవాక్రూరవరప్రదాయ.
గదారిశంఖాబ్జచతుర్భుజాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

93.2K

Comments

e53ef

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |