ಗಿರಿಧರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ- ಮದಭೃತ್ಸುರೇಶ್ವರೋ ಯದಾ ಘನೈರಂತಕರೈರ್ವವರ್ಷ ಹ.
ತದಾಕರೋದ್ಯಃ ಸ್ವಬಲೇನ ರಕ್ಷಣಂ ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ.
ಯಃ ಪಾಯಯಂತೀಮಧಿರುಹ್ಯ ಪೂತನಾಂ ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಪೌ ಪ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಶಿಶುಃ.
ಜಘಾನ ವಾತಾಯಿತ- ದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ.
ನಂದವ್ರಜಂ ಯಃ ಸ್ವರುಚೇಂದಿರಾಲಯಂ ಚಕ್ರೇ ದಿವೀಶಾಂ ದಿವಿ ಮೋಹವೃದ್ಧಯೇ.
ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಜನ- ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ವ್ರಜೇ.
ಯಂ ಕಾಮದೋಗ್ಘ್ರೀ ಗಗನಾಹೃತೈರ್ಜಲೈಃ ಸ್ವಜ್ಞಾತಿರಾಜ್ಯೇ ಮುದಿತಾಭ್ಯಷಿಂಚತ್.
ಗೋವಿಂದನಾಮೋತ್ಸವ- ಕೃದ್ವ್ರಜೌಕಸಾಂ ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ.
ಯಸ್ಯಾನನಾಬ್ಜಂ ವ್ರಜಸುಂದರೀಜನಾಂ ದಿನಕ್ಷಯೇ ಲೋಚನಷಟ್ಪದೈರ್ಮುದಾ.
ಪಿಬಂತ್ಯಧೀರಾ ವಿರಹಾತುರಾ ಭೃಶಂ ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ.
ವೃಂದಾವನೇ ನಿರ್ಜರವೃಂದವಂದಿತೇ ಗಾಶ್ಚಾರಯನ್ಯಃ ಕಲವೇಣುನಿಃಸ್ವನಃ.
ಗೋಪಾಂಗನಾಚಿತ್ತ- ವಿಮೋಹಮನ್ಮಥಸ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ.
ಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮಲೀಲಾ- ರಸದಿತ್ಸಯಾ ಸತಾಮಾವಿಶ್ಚಕಾರಾಽಗ್ನಿ- ಕುಮಾರವಿಗ್ರಹಂ.
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಧ್ವಾನು- ಸೃತೈಕಪಾಲಕಸ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ.
ಗೋಪೇಂದ್ರಸೂನೋರ್ಗಿರಿ- ಧಾರಿಣೋಽಷ್ಟಕಂ ಪಠೇದಿದಂ ಯಸ್ತದನನ್ಯಮಾನಸಃ.
ಸಮುಚ್ಯತೇ ದುಃಖಮಹಾರ್ಣವಾದ್ ಭೃಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದಾಸ್ಯಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣೇ ಧ್ರುವಂ.
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ತವಾಗ್ರತಸ್ತ್ವದಂಘ್ರಿರೇಣುಂ ರಘುನಾಥನಾಮಕಃ.
ಶ್ರೀವಿಠ್ಠ್ಲಾನುಗ್ರಹ- ಲಬ್ಧಸನ್ಮತಿಸ್ತತ್ಪೂರಯೈತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾರ್ಣವಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |