ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾವಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೇಶವಂ ಕೇಶಿಮಥನಂ ವಾಸುಕೇರ್ನೋಗಶಾಯಿನಂ .
ರಾಸಕ್ರೀಡಾವಿಲಾಸಾಢ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ನಾರಾಯಣಂ ನರಹರಿಂ ನಾರದಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ .
ತಾರಕಂ ಭವಬಂಧಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಮಾಧವಂ ಮಧುರಾವಾಸಂ ಭೂಧರೋದ್ಧಾರಕಂ ವಿಭುಂ .
ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಗೋವಿಂದಮಿಂದುವದನಂ ಶ್ರೀವಂದ್ಯಚರಣಾಂಬುಜಂ .
ನವೇಂದೀವರಸಂಕಾಶಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ವಿಷ್ಣುಮುಷ್ಣೀಷಭೂಷಾಢ್ಯಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ದಾನವಮರ್ದನಂ .
ತೃಷ್ಣಾಭಯಪ್ರಭೇತ್ತಾರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಮಧುಸೂದನಂ ವಿಧಿನುತಂ ಬುಧಮಾನಸವಾಸಿತಂ .
ದಧಿಚೋರಂ ಮಹಾಭಾಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ವೃಷಾದ್ಯದಿತಿಜೈರ್ನುತಂ .
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ವಾಮನಂ ಶ್ರೀಮದಾಕಾರಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಂ .
ರಾಮಾನುಜಂ ಸಾಮಲೋಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀಧರಾನುತಂ ರಾಧೇಯಾದ್ಯೈರ್ನುತಂ ಹರಿಂ .
ರಾಧಾವಿಡಂಬನಾಸಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ವಿಷಾವಾಸಂ ಭಿಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾಂ .
ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾವಂದ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ಪದ್ಮಾಹೃತ್ಪದ್ಮಬಂಭರಂ .
ಆಧ್ಮಾತಮುರಲೀಲೋಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ದಾಮೋದರಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯವಿಲೋಚನಂ .
ಚಾಮೀಕರಾಂಬರಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಸಂಕರ್ಷಣಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಓಂಕಾರಾಕಾರಮವ್ಯಯಂ .
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ವಾಸುದೇವಂ ವ್ಯಾಸನುತಂ ಭಾಸುರಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಂ .
ದಾಸಪೋಷಣಸಂಸಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಮಾಮ್ನಾಯಮಯಂ ಖದ್ಯೋತನಮಯಾರ್ಚಿತಂ .
ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಪ್ರಪಂಚಾಸ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಅನಿರುದ್ಧಂ ಧ್ರುವನುತಂ ಶುದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಮವ್ಯಯಂ .
ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೂಪಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ನರೋತ್ತಮಂ ಪುರಾಣೇಶಂ ಮುರದಾನವವೈರಿಣಂ .
ಕರುಣಾವರುಣಾವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಅಧೋಕ್ಷಜಂ ಸುಧಾಲಾಪಂ ಬುವಮಾನಸವಾಸಿನಂ .
ಅಧಿಕಾನುಗ್ರಹಂ ರಕ್ಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ನಾರಸಿಂಹ ದಾರುಣಾಸ್ಯಂ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿನಿಕೇತನಂ .
ವೀರಾಗ್ರೇಸರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಅಚ್ಯುತಂ ಕಚ್ಛಪಾಕಾರಮುಜ್ಜ್ವಲಂ ಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಂ .
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಜನಾರ್ದನಂ ಘನಾಕಾರಂ ಸನಾತನತಮಂ ವಿಭುಂ .
ವಿನಾಯಕಪತಿಂ ನಾಥಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಉಪೇಂದ್ರಮಿಂದ್ರಾವರಜಂ ಕವೀಂದ್ರನುತವಿಗ್ರಹಂ .
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಹರಿಂ ಸುರಾಸುರನುತಂ ದುರಾಲೋಕಂ ದುರೀಕ್ಷಣಂ .
ಪರೇಶಂ ಮುರಸಂಹಾರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಗೋಕುಲಾವಾಸಂ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸಿನಂ .
ಆಕಾಶಕಾಲದಿಗ್ರೂಪಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ..

ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಚತುರ್ವಿಂಶಮೇತತ್ ಸನ್ನಾಮಗರ್ಭಿತಂ .
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.0K

Comments Kannada

ijc2f
ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ -ಪವಿತ್ರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |