ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

92.8K
1.3K

Comments Kannada

hf644
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ 🕉️ -ಗೀತಾ ರಾವ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

ಅವ್ಯಕ್ತಮಿಂದ್ರವರದಂ ವನಮಾಲಿನಂ ತಂ
ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾಬಲವರೇಣ್ಯಮನಾದಿಮೀಶಂ.
ದಾಮೋದರಂ ಜಯಿನಮದ್ವಯವೇದಮೂರ್ತಿಂ
ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಮಮರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ.
ಗೋಲೋಕಪುಣ್ಯಭವನೇ ಚ ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಹರಿಮನಂತಗುಣಾದಿನಾಥಂ.
ರಾಧೇಶಮಚ್ಯುತಪರಂ ನರಕಾಂತಕಂ ತಂ
ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಮಮರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ.
ಗೋಪೀಶ್ವರಂ ಚ ಬಲಭದ್ರಕನಿಷ್ಠಮೇಕಂ
ಸರ್ವಾಧಿಪಂ ಚ ನವನೀತವಿಲೇಪಿತಾಂಗಂ.
ಮಾಯಾಮಯಂ ಚ ನಮನೀಯಮಿಳಾಪತಿಂ ತಂ
ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಮಮರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ.
ಪಂಕೇರುಹಪ್ರಣಯನಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಂ ಸುಮಧುರಂ ಯಮುನಾತಟಸ್ಥಂ.
ಮಾಂಗಲ್ಯಭೂತಿಕರಣಂ ಮಥುರಾಧಿನಾಥಂ
ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಮಮರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ.
ಸಂಸಾರವೈರಿಣಮಧೋಕ್ಷಜಮಾದಿಪೂಜ್ಯಂ
ಕಾಮಪ್ರದಂ ಕಮಲಮಾಭಮನಂತಕೀರ್ತಿಂ.
ನಾರಾಯಣಂ ಸಕಲದಂ ಗರುಡಧ್ವಜಂ ತಂ
ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಮಮರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ.
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂಸ್ತವಮಿಮಂ ಸತತಂ ಜಪೇದ್ಯಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೃಷ್ಣಕೃಪಯಾ ನಿಖಿಲಾರ್ಥಭೋಗಾನ್.
ಪುಣ್ಯಾಪವರ್ಗಸಕಲಾನ್ ಸಕಲಾನ್ ನಿಕಾಮಾನ್
ನಿಃಶೇಷಕೀರ್ತಿಗುಣಗಾನವರಾನ್ ನರಃ ಸಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |