నిర్గుణ మానస పూజా స్తోత్రం

55.8K

Comments Telugu

r4aGu
సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Read more comments

శిష్య ఉవాచ-
అఖండే సచ్చిదానందే నిర్వికల్పైకరూపిణి.
స్థితేఽద్వితీయభావేఽపి కథం పూజా విధీయతే.
పూర్ణస్యావాహనం కుత్ర సర్వాధారస్య చాసనం.
స్వచ్ఛాయ పాద్యమర్ఘ్యం చ స్వచ్ఛస్యాచమనం కుతః.
నిర్మలస్య కుతః స్నానం వాసో విశ్వోదరస్య చ.
అగోత్రస్య త్వవర్ణస్య కుతస్తస్యోపవీతకం.
నిర్లేపస్య కుతో గంధః పుష్పం నిర్వాసనస్య చ.
నిర్విశేషస్య కా భూషా కోఽలంకారో నిరాకృతేః.
నిరంజనస్య కిం ధూపైర్దీపైర్వా సర్వసాక్షిణః.
నిజానందైకతృప్తస్య నైవేద్యం కిం భవేదిహ.
విశ్వానందయితుస్తస్య కిం తాంబూలం ప్రకల్ప్యతే.
స్వయంప్రకాశచిద్రూపో యోఽసావర్కాదిభాసకః.
గీయతే శ్రుతిభిస్తస్య నీరాంజనవిధిః కుతః.
ప్రదక్షిణమనంతస్య ప్రమాణోఽద్వయవస్తునః.
వేదవాచామవేద్యస్య కిం వా స్తోత్రం విధీయతే.
శ్రీగురురువాచ-
ఆరాధయామి మణిసన్నిభమాత్మలింగం
మాయాపురీహృదయ- పంకజసన్నివిష్టం.
శ్రద్ధానదీవిమల- చిత్తజలాభిషేకై-
ర్నిత్యం సమాధికుసుమైరపునర్భవాయ.
అయమేతోఽవశిష్టో- ఽస్మీత్యేవమావాహయేచ్ఛివం.
ఆసనం కల్పయేత్ పశ్చాత్ స్వప్రతిష్ఠాత్మచింతనం.
పుణ్యపాపరజఃసంగో మమ నాస్తీతి వేదనం.
పాద్యం సమర్పయేద్విద్వాన్ సర్వకల్మషనాశనం.
అనాదికల్పవిధృత- మూలజ్ఞానజలాంజలిం.
విసృజేదాత్మలింగస్య తదేవార్ఘ్యసమర్పణం.
బ్రహ్మానందాబ్ధికల్లోల- కణకోట్యంశలేశకం.
పిబంతీంద్రాదయ ఇతి ధ్యానమాచమనం మతం.
బ్రహ్మానందజలేనైవ లోకాః సర్వే పరిప్లుతాః.
అచ్ఛేద్యోఽయమితి ధ్యానమభిషేచనమాత్మనః.
నిరావరణచైతన్యం ప్రకాశోఽస్మీతి చింతనం.
ఆత్మలింగస్య సద్వస్త్రమిత్యేవం చింతయేన్మునిః.
త్రిగుణాత్మాశేషలోక- మాలికాసూత్రమస్మ్యహం.
ఇతి నిశ్చయమేవాత్ర హ్యుపవీతం పరం మతం.
అనేకవాసనామిశ్ర- ప్రపంచోఽయం ధృతో మయా.
నాన్యేనేత్యనుసంధాన- మాత్మనశ్చందనం భవేత్.
రజఃసత్త్వతమోవృత్తి- త్యాగరూపైస్తిలాక్షతైః.
ఆత్మలింగం యజేన్నిత్యం జీవన్ముక్తిప్రసిద్ధయే.
ఈశ్వరో గురురాత్మేతి భేదత్రయవివర్జితైః.
బిల్వపత్రైరద్వితీయై- రాత్మలింగం యజేచ్ఛివం.
సమస్తవాసనాత్యాగం ధూపం తస్య విచింతయేత్.
జ్యోతిర్మయాత్మవిజ్ఞానం దీపం సందర్శయేద్ బుధః.
నైవేద్యమాత్మలింగస్య బ్రహ్మాండాఖ్యం మహోదనం.
పిబానందరసం స్వాదు మృత్యురస్యోపసేచనం.
అజ్ఞానోచ్ఛిష్టకరస్య క్షాలనం జ్ఞానవారిణా.
విశుద్ధస్యాత్మలింగస్య హస్తప్రక్షాలనం స్మరేత్.
రాగాదిగుణశూన్యస్య శివస్య పరమాత్మనః.
సరాగవిషయాభ్యాస- త్యాగస్తాంబూలచర్వణం.
అజ్ఞానధ్వాంతవిధ్వంస- ప్రచండమతిభాస్కరం.
ఆత్మనో బ్రహ్మతాజ్ఞానం నీరాజనమిహాత్మనః.
వివిధబ్రహ్మసందృష్టి- ర్మాలికాభిరలంకృతం.
పూర్ణానందాత్మతాదృష్టిం పుష్పాంజలిమనుస్మరేత్.
పరిభ్రమంతి బ్రహ్మమాండసహస్రాణి మయీశ్వరే.
కూటస్థాచలరూపోఽహమితి ధ్యానం ప్రదక్షిణం.
విశ్వవంద్యోఽహమేవాస్మి నాస్తి వంద్యో మదన్యతః.
ఇత్యాలోచనమేవాత్ర స్వాత్మలింగస్య వందనం.
ఆత్మనః సత్క్రియా ప్రోక్తా కర్తవ్యాభావభావనా.
నామరూపవ్యతీతాత్మ- చింతనం నామకీర్తనం.
శ్రవణం తస్య దేవస్య శ్రోతవ్యాభావచింతనం.
మననం త్వాత్మలింగస్య మంతవ్యాభావచింతనం.
ధ్యాతవ్యాభావవిజ్ఞానం నిదిధ్యాసనమాత్మనః.
సమస్తభ్రాంతివిక్షేప- రాహిత్యేనాత్మనిష్ఠతా.
సమాధిరాత్మనో నామ నాన్యచ్చిత్తస్య విభ్రమః.
తత్రైవ బ్రహ్మణి సదా చిత్తవిశ్రాంతిరిష్యతే.
ఏవం వేదాంతకల్పోక్త- స్వాత్మలింగప్రపూజనం.
కుర్వన్నా మరణం వాఽపి క్షణం వా సుసమాహితః.
సర్వదుర్వాసనాజాలం పాదపాంసుమివ త్యజేత్.
విధూయాజ్ఞానదుఃఖౌఘం మోక్షానందం సమశ్నుతే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |