గురు తోటక స్తోత్రం

స్మితనిర్జితకుందసుమం హ్యసమం
ముఖధూతసుధాంశుమదం శమదం.
సుఖరూపపరాత్మరతం నిరతం
శ్రితకల్పతరుం ప్రణమామి గురుం.
జలబుద్బుదవత్ క్షణభంగయుతే
మలమూత్రవసాసహితే వపుషి.
కురుతేఽభిమతిం హృదయం హి ముధా
లఘు వారయ దేశిక తాం దయయా.
ధృతదండకమండలుజాపసరం
సతతం హృదయే శశిఖండధరం.
దధతం నమతాం వృజినౌఘహరం
దదతం ప్రతిభాం ప్రణమామి గురుం.
కరణాని సమాని భవంతి కదా
తరణం ను కథం భవవారినిధేః.
శరణం మమ నాస్తి గురో త్వదృతే
నిరుపాధికృపాజలధేఽవ జవాత్.
చరితం న మయేషదపీహ శుభం
భరితం జఠరం బహుధాఽఘచయాత్.
ఛురితం హృదయం నితరాం తమసా
త్వరితం విమలం తను తద్గురురాట్.
గలితేఽపఘనే పలితేఽపి శిర-
స్యలితం మమ దేశిక నైవ హృదా.
తవ పాదపయోజయుగే ను కదా
నిరతం నిరతం ప్రలభేత ముదం.
కరుణార్ద్రవిలోచన మోచయ మాం
భవబంధనతో బహుధా వ్యథితం.
క్వథితం ప్రతిఘాదికృశానువశాత్
కరుణారససేచనతోఽవ గురో.
శివ ఏవ భవానితి మే ధిషణా
హ్యుదపద్యత దేశిక చేన్న తథా.
సకలం జగదప్యవబుధ్యతి తే
సమతాం సకలేష్వపి తత్తు కథం.
విషయేషు సదా రమతే హృదయం
విషతుల్యధియం దిశ తత్ర గురో.
లషితత్వదపాంగఝరీ ప్రసరత్వ-
చిరాన్మయి బంధవినాశకరీ.
సదసన్మతిరేవ న మేఽస్తి గురో
విరతిం ప్రతి సా కరణం గదితా.
విరతిః క్వ ను మే విషయాశహృదః
కథమాప్నువ ఏవ విముక్తిపథం.
బ్రువతే నిగమా బహువారమిదం
జగదభ్రతలాదిసదృక్షమితి.
మమ తాదృశధీః సముదేతి కదా
వద దేశిక మేఽఙ్ఘ్రిజుషే కృపయా.
జననీ జనకః సుతదారముఖాః
స్వహితాయ లషంతి సదా మనుజం.
గురురేవ లషత్యఖిలస్య హితం
తదహం తవ పాదయుగం శ్రితవాన్.
మదమోహముఖాంతరశత్రుగృహం
దమశాంతివిరక్తిసుహృద్రహితం.
కథమేనమవేర్భవసాగరతః
కిమసాధ్యమిదం వద దేశిక తే.
ధునుషేఽఘచయం పదనంతృనృణాం
తనుషే భవికం సకృదీక్షణతః.
జనుషే సదసచ్చ యథా న భవేన్
మమ కర్మ తథా కురు దేశికరాట్.
సమవాప్య సుదుర్లభవిప్రజను-
ర్యతితామపి కో ను జనో మదృతే.
వ్యవహారవశత్వముపైతి గురో
గతిరేవ న మే తవ పాదమృతే.
ఉదదీధర ఏవ బహూన్మనుజాన్
కృపయా భవసాగరమధ్యగతాన్.
కిమయం తవ భారతీ లోకగురో
న హి భూభృదహేరణురస్తి భరః.
దమునా యమునాజనకశ్చ విధు-
ర్మిలితాః శతశోఽపి న శక్నువతే.
యదపాకరణే తదచిత్తిమిరం
త్వమపాకురుషే వచసైవ గురో.
గురుశంకరనిర్మితభాష్యసుధా
సరిదీశనిమజ్జనతృప్తమిమం.
ప్రవిధాయ గురో భవవారినిధే-
ర్లఘు తారయ మాం కరుణార్ద్రదృశా.
పదనమ్రజనౌఘపుమర్థకరీ
ప్రబలాఘసముద్రనిమగ్నతరీ.
మయి దేశిక తే శ్రుతిమూర్ధచరీ
ప్రసరేన్ను కదా సుకటాక్షఝరీ.
బహుజన్మశతార్జితపుణ్యవశాద్
భవదీయదయా సమవాపి మయా.
భవబంధనతో న బిభేమి గురో
కరణీయమపీహ న మేఽస్త్యపరం.
స్వరేవఽఘగిరేర్భజతాం దివిషత్
తరవే ప్రతిభాజితగోగురవే.
పురవైరిపదాబ్జనివిష్టహృదే
కరవై ప్రణతిం జగతీగురవే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.2K
1.1K

Comments Telugu

t3yq7
రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |