ప్రణవ అష్టక స్తోత్రం

അചതുരാനനമുസ്വഭുവം ഹരി-
മഹരമേവ സുനാദമഹേശ്വരം|
പരമമുജ്ജ്വലബിന്ദുസദാശിവം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
അരചനാഖ്യകലാമുസുപാകലാ-
മകൃതിനാശകലാം ലയനാദഗാം|
പരമബിന്ദുരനുഗ്രഹഗാം കലാം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
അഗണനാഥമുകാരജനാർദന-
മരവിമേവ സുനാദകലാംബികാം|
പരമബിന്ദുശിവം പരമേശ്വരം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
അപൃഥിവീമുജലാമകൃശാനുകം
പരമനാദമയം പരബിന്ദുഖം|
ഭുവനബീജമഹാപരമേശ്വരം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
അനിനദം ക്ഷിതിചക്രസമുദ്ഭവം
ഹൃദയചക്രജമുദ്ധ്വനിമുജ്ജ്വലം|
മഖജമേകസഹസ്രദലേ ഗതം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
പുനരമാതൃമയം തദുമാനഗം
ശുഭമമേയമയം ത്രിഗുണാത്മകം|
പരമനാദപരാം പരബൈന്ദവം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
ത്രിപുരധാമമയം പരമാത്മകം
പരമഹംസമയം ലയമോക്ഷദം|
സുനിയമാഗമതത്ത്വയുതം പ്രഭം
പ്രണവകാരമഹം പ്രണമാമി തം|
ഓങ്കാരം പരമാത്മകം ത്രിഗുണകം ചാംബാംബികാംബാലികാ-
രൂപം നാദമനാദിശക്തി- വിഭവാവിദ്യാസുവിദ്യായുതം|
ബിന്ദും ബ്രഹ്മമയം തദന്തരഗതാം ശ്രീസുന്ദരീം ചിന്മയീം
സാക്ഷാച്ഛ്രീപ്രണവം സദൈവ ശുഭദം നിത്യം പരം നൗമ്യഹം| . . .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |