ఋషి స్తుతి

భృగుర్వశిష్ఠః క్రతురంగిరాశ్చ మనుః పులస్త్యః పులహశ్చ గౌతమః.
రైభ్యో మరీచిశ్చ్యవనశ్చ దక్షః కుర్వంతు సర్వే మమ సుప్రభాతం.
సనత్కుమారః సనకః సనందనః సనాతనోఽప్యాసురిపింగలౌ చ.
సప్త స్వరాః సప్త రసాతలాని కుర్వంతు సర్వే మమ సుప్రభాతం.
సప్తార్ణవాః సప్త కులాచలాశ్చ సప్తర్షయో ద్వీపవనాని సప్త.
భూరాదికృత్వా భువనాని సప్త కుర్వంతు సర్వే మమ సుప్రభాతం.
ఇత్థం ప్రభాతే పరమం పవిత్రం పఠేద్ స్మరేద్ వా శృణుయాచ్చ తద్వత్.
దుఃఖప్రణాశస్త్విహ సుప్రభాతే భవేచ్చ నిత్యం భగవత్ప్రసాదాత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |