దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

 

Video - Dakshinamurthy Stotram 

 

Dakshinamurthy Stotram

 

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా.
యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పితదేశకాల-
కలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతం.
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే
సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్.
యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
నానాచ్ఛిద్రఘటోదరస్థిత-
మహాదీపప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిః స్పందతే.
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః.
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహా వ్యామోహసంహారిణే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
రాహుగ్రస్తదివాకరేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్.
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తాస్వనువర్తమాన-
మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా.
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః.
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
భూరంభాస్యనలో-
ఽనిలోఽమ్బరమహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం.
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.
సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మింస్స్తవే
తేనాస్య శ్రవణాత్తదర్థ-
మననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్.
సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

జగన్నాథ అష్టక స్తోత్రం

జగన్నాథ అష్టక స్తోత్రం

కదాచిత్ కాలిందీతటవిపినసంగీతకవరో ముదా గోపీనారీవదన- కమలాస్వాదమధుపః. రమాశంభుబ్రహ్మామరపతి- గణేశార్చితపదో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే. భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటాక్షం చ విదధత్. సదా శ్రీమద్బృందావనవసతి- లీలాపరిచయో జగన్న

Click here to know more..

గణపతి పంచక స్తోత్రం

గణపతి పంచక స్తోత్రం

గణేశమజరామరం ప్రఖరతీక్ష్ణదంష్ట్రం సురం బృహత్తనుమనామయం వివిధలోకరాజం పరం. శివస్య సుతసత్తమం వికటవక్రతుండం భృశం భజేఽన్వహమహం ప్రభుం గణనుతం జగన్నాయకం. కుమారగురుమన్నదం నను కృపాసువర్షాంబుదం వినాయకమకల్మషం సురజనాఽఽనతాంఘ్రిద్వయం. సురప్రమదకారణం బుధవరం చ భీమం భృశం భజేఽ

Click here to know more..

మంచి జీవిత భాగస్వామిని కోరుతూ రాముడికి ప్రార్థన

మంచి జీవిత భాగస్వామిని కోరుతూ రాముడికి ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |