మైత్రీం భజత

 

 

మైత్రీం భజత అఖిలహృజ్జేత్రీం.
ఆత్మవదేవ పరానపి పశ్యత.
యుద్ధం త్యజత, స్పర్ధాం త్యజత.
త్యజత పరేష్వక్రమమాక్రమణం.

జననీ పృథివీ కామదుఘాఽఽస్తే.
జనకో దేవః సకలదయాలుః.
దామ్యత దత్త దయధ్వం జనతాః .
శ్రేయో భూయాత్ సకలజనానాం .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.4K

Comments

7mqez

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |