దుర్గా సప్తశతీ - వైకృతికం రహస్యం

అథ వైకృంతికం రహస్యం . ఋషిరువాచ . త్రిగుణా తామసీ దేవీ సాత్త్వికా యా త్వయోదితా . సా శర్వా చండాకా దుర్గా భద్రా భగవతీర్యతే . యోగనిద్రా హరేరుక్తా మహాకాలీ తమోగుణా . మధుకైటభనాశార్థం యాం తుష్టావాంబుజాసనః . దశవక్త్రా దశ....

అథ వైకృంతికం రహస్యం .
ఋషిరువాచ .
త్రిగుణా తామసీ దేవీ సాత్త్వికా యా త్వయోదితా .
సా శర్వా చండాకా దుర్గా భద్రా భగవతీర్యతే .
యోగనిద్రా హరేరుక్తా మహాకాలీ తమోగుణా .
మధుకైటభనాశార్థం యాం తుష్టావాంబుజాసనః .
దశవక్త్రా దశభుజా దశపాదాంజనప్రభా .
విశాలయా రాజమానా త్రింశల్లోచనమాలయా .
స్ఫురద్దశనదంష్ట్రా సా భీమరూపాఽపి భూమిప .
రూపసౌభాగ్యకాంతీనాం సా ప్రతిష్ఠా మహాశ్రియాం .
ఖడ్గబాణగదాశూలచక్రశంఖభుశుండిభృత్ .
పరిఘం కార్ముకం శీర్షం నిశ్చ్యోతద్రుధిరం దధౌ .
ఏషా సా వైష్ణవీ మాయా మహాకాలీ దురత్యయా .
ఆరాధితా వశీకుర్యాత్ పూజాకర్తుశ్చరాచరం .
సర్వదేవశరీరేభ్యో యాఽఽవిర్భూతామితప్రభా .
త్రిగుణా సా మహాలక్ష్మీః సాక్షాన్మహిషమర్దినీ .
శ్వేతాననా నీలభుజా సుశ్వేతస్తనమండలా .
రక్తమధ్యా రక్తపాదా రక్తజంఘోరురున్మదా .
సుచిత్రజఘనా చిత్రమాల్యాంబరవిభూషణా .
చిత్రానులేపనా కాంతిరూపసౌభాగ్యశాలినీ .
అష్టాదశభుజా పూజ్యా సా సహ్స్రభుజా సతీ .
ఆయుధాన్యత్ర వక్ష్యంతే దక్షిణాధఃకరక్రమాత్ .
అక్షమాలా చ కమలం బాణోఽసిః కులిశం గదా .
చక్రం త్రిశూలం పరశుః శంఖో ఘంటా చ పాశకః .
శక్తిర్దండశ్చర్మ చాపం పానపాత్రం కమండలుః .
అలంకృతభుజామేభిరాయుధైః కమలాసనాం .
సర్వదేవమయీమీశాం మహాలక్ష్మీమిమాం నృప .
పూజయేత్ సర్వలోకానాం స దేవానాం ప్రభుర్భవేత్ .
గౌరీదేహాత్ సముద్భూతా యా సత్త్వైకగుణాశ్రయా .
సాక్షాత్ సరస్వతీ ప్రోక్తా శుంభాసురనిబర్హిణీ .
దధౌ చాఽష్టభుజా బాణముసలే శూలచక్రభృత్ .
శంఖం ఘంటాం లాంగలం చ కార్ముకం వసుధాధిప .
ఏషా సంపూజితా భక్త్యా సర్వజ్ఞత్వం ప్రయచ్ఛతి .
నిశుంభమథినీ దేవీ శుంభాసురనిబర్హిణీ .
ఇత్యుక్తాని స్వరూపాణి మూర్తీనాం తవ పార్థివ .
ఉపాసనం జగన్మాతుః పృథగాసాం నిశామయ .
మహాలక్ష్మీర్యదా పూజ్యా మహాకాలీ సరస్వతీ .
దక్షిణోత్తరయోః పూజ్యే పృష్ఠతో మిథుమత్రయం .
విరించిః స్వరయా మధ్యే రుద్రో గౌర్యా చ దక్షిణే .
వామే లక్ష్మ్యా హృషీకేశః పురతో దేవతాత్రయం .
అష్టాదశభుజా మధ్యే వామే చాస్యా దశాననా .
దక్షిణేఽష్టభుజా లక్ష్మీర్మహతీతి సమర్చయేత్ .
అష్టాదశభుజా చైషా యదా పూజ్యా నరాధిప .
దశాననా చాఽష్టభుజా దక్షిణోత్తరయోస్తదా .
కాలమృత్యూ చ సంపూజ్యౌ సర్వారిష్టప్రశాంతయే .
యదా చాష్టభుజా పూజ్యా శుంభాసురనిబర్హిణీ .
నవాస్యాః శక్తయః పూజ్యాస్తదా రుద్రవినాయకౌ .
నమో దేవ్యా ఇతి స్తోత్రైర్మహాలక్ష్మీం సమర్చయేత్ .
అవతారత్రయార్చాయాం స్తోత్రమంత్రాస్తదాశ్రయాః .
అష్టాదశభుజా చైషా పూజ్యా మహిషమర్దినీ .
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ సైవ ప్రోక్తా సరస్వతీ .
ఈశ్వరీ పుణ్యపాపానాం సర్వలోకమహేశ్వరీ .
మహిషాంతకరీ యేన పూజితా స జగత్ప్రభుః .
పూజయేజ్జగతాం ధాత్రీం చండికాం భక్తవత్సలాం .
అర్ఘాదిభిరలంకారైర్గంధపుష్పైస్తథాక్షతైః .
ధూపైర్దీపైశ్చ నైవేద్యైర్నానాభక్ష్యసమన్వితైః .
రుధిరాక్తేన బలినా మాంసేన సురయా నృప .
ప్రణామాచమనీయైశ్చ చందనేన సుగంధినా .
సకర్పూరైశ్చ తాంబూలైభక్తిభావసమన్వితైః .
వామభాగేఽగ్రతో దేవ్యాశ్ఛిన్నశీర్షం మహాసురం .
పూజయేన్మహిషం యేన ప్రాప్తం సాయుజ్యమీశయా .
దక్షిణే పురతః సింహం సమగ్రం ధర్మమీశ్వరం .
వాహనం పూజయేద్దేవ్యా ధృతం యేన చరాఽచరం .
తతః కృతాంజలిర్భూత్వా స్తువీత చరితైరిమైః .
ఏకేన వా మధ్యమేన నైకేనేతరయోరిహ .
చరితార్ధం తు న జపేజ్జపంఛిద్రమవాప్నుయాత్ .
స్తోత్రమంత్రైర్జపేదేనాం యది వా నవచండికాం .
ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ కృత్వా మూర్ధ్ని కృతాంజలిః .
క్షమాపయేజ్జగద్ధాత్రీం ముహుర్ముహురతంద్రితః .
ప్రతిశ్లోకం చ జుహుయాత్పాయసం తిలసర్పిషా .
జుహుయాత్స్తోత్రమంత్రైర్వా చండికాయై శుభం హవిః .
నమో నమఃపదైర్దేవీం పూజయేత్ సుసమాహితః .
ప్రయతః ప్రాంజలిః ప్రహ్నః ప్రణమ్యారోప్య చాత్మని .
సుచిరం భావయేదీశాం చండికాం తన్మయో భవేత్ .
ఏవం యః పూజయేద్ భక్త్యా ప్రత్యహం పరమేశ్వరీం .
భుక్త్వా భోగాన్ యథాకామం దేవీసాయుజ్యమాప్నుయాత్ .
యో న పూజయతే నిత్యం చండికాం భక్తవత్సలాం .
భస్మీకృత్యాస్య పుణ్యాని నిర్దహేత్ పరమేశ్వరీ .
తస్మాత్ పూజయ భూపాల సర్వలోకమహేశ్వరీం .
యతోక్తేన విధానేన చండికాం సుఖమాప్స్యసి .
మార్కండేయపురాణే వైకృతికం రహస్యం .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |