దక్షిణామూర్తి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

అథ దక్షిణామూర్తిద్వాదశనామస్తోత్రం -
ప్రథమం దక్షిణామూర్తిర్ద్వితీయం మునిసేవితః|
బ్రహ్మరూపీ తృతీయం చ చతుర్థం తు గురూత్తమః|
పంచమం వటమూలస్థః షష్ఠం వేదప్రియస్తథా|
సప్తమం తు మహాయోగీ హ్యష్టమం త్రిజగద్గురుః|
నవమం చ విశుద్ధాత్మా దశమం కామితార్థదః|
ఏకాదశం మహాతేజా ద్వాదశం మోక్షదాయకః|
ద్వాదశైతాని నామాని సర్వలోకగురోః కలౌ|
యః పఠేన్నిత్యమాప్నోతి నరో విద్యామనుత్తమాం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |