ఏక శ్లోకి శంకర దిగ్విజయం

ఆర్యాంబాజఠరే జనిర్ద్విజసతీదారిద్ర్యనిర్మూలనం
సన్యాసాశ్రయణం గురూపసదనం శ్రీమండనాదేర్జయః।
శిష్యౌఘగ్రహణం సుభాష్యరచనం సర్వజ్ఞపీఠాశ్రయః
పీఠానాం రచనేతి సంగ్రహమయీ సైషా కథా శాంకరీ।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |