గురు పాదుకా స్మృతి స్తోత్రం

ప్రణమ్య సంవిన్మార్గస్థానాగమజ్ఞాన్ మహాగురూన్.
ప్రాయశ్చిత్తం ప్రవక్ష్యామి సర్వతంత్రావిరోధతః.
ప్రమాదదోషజమల- ప్రవిలాపనకారణం.
ప్రాయశ్చిత్తం పరం సత్యం శ్రీగురోః పాదుకాస్మృతిః.
యస్య శ్రీపాదరజసా రంజతే మస్తకే శివః.
రమతే సహ పార్వత్యా తస్య శ్రీపాదుకాస్మృతిః.
యస్య సర్వస్వమాత్మానమప్యేక- వృత్తిభక్తితః.
సమర్పయతి సచ్ఛిష్యస్తస్య శ్రీపాదుకాస్మృతిః.
యస్య పాదతలే సిద్ధాః పాదాగ్రే కులపర్వతాః.
గుల్ఫౌ నక్షత్రవృందాని తస్య శ్రీపాదుకాస్మృతిః.
ఆధారే పరమా శక్తిర్నాభిచక్రే హృదాద్యయోః.
యోగినీనాం చతుఃషష్టిస్తస్య శ్రీపాదుకాస్మృతిః.
శుక్లరక్తపదద్వంద్వం మస్తకే యస్య రాజతే.
శాంభవంతు తయోర్మధ్యే తస్య శ్రీపాదుకాస్మృతిః.
అన్యత్ సర్వం సప్రపంచం నిష్ప్రపంచా గురోః స్మృతిః.
తస్మాచ్ఛ్రీపాదుకాధ్యానం సర్వపాపనికృంతనం.
పాలనాద్ దురితచ్ఛేదాత్ కామమితార్థప్రపూరణాత్.
పాదుకామంత్రశబ్దార్థం విమృశన్ మూర్ధ్ని పూజయేత్.
శ్రీగురోః పాదుకాస్తోత్రం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్.
నశ్యంతి సర్వపాపాని వహ్నినా తూలరాశివత్.
కాశీక్షేత్రం నివాసస్తవ చరణజలం జాహ్నవీ శ్రీగురో నః
సాక్షాద్విశ్వేశ్వరో నస్తవ వచనతయా తారకబ్రహ్మబోధే
త్వచ్ఛ్రీపాదాంకితా భూరిహ భవతి గయాస్త్వత్ప్రసంగః ప్రయాగః
త్వత్తోఽన్యత్ తీర్థదేవః క్వచిదపి చ వయం న ప్రతీమః పృథివ్యాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

73.0K

Comments Telugu

yc8x2
చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |