Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ-
ಅಖಂಡೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕರೂಪಿಣಿ.
ಸ್ಥಿತೇಽದ್ವಿತೀಯಭಾವೇಽಪಿ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ವಿಧೀಯತೇ.
ಪೂರ್ಣಸ್ಯಾವಾಹನಂ ಕುತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ಯ ಚಾಸನಂ.
ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಚ ಸ್ವಚ್ಛಸ್ಯಾಚಮನಂ ಕುತಃ.
ನಿರ್ಮಲಸ್ಯ ಕುತಃ ಸ್ನಾನಂ ವಾಸೋ ವಿಶ್ವೋದರಸ್ಯ ಚ.
ಅಗೋತ್ರಸ್ಯ ತ್ವವರ್ಣಸ್ಯ ಕುತಸ್ತಸ್ಯೋಪವೀತಕಂ.
ನಿರ್ಲೇಪಸ್ಯ ಕುತೋ ಗಂಧಃ ಪುಷ್ಪಂ ನಿರ್ವಾಸನಸ್ಯ ಚ.
ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಕಾ ಭೂಷಾ ಕೋಽಲಂಕಾರೋ ನಿರಾಕೃತೇಃ.
ನಿರಂಜನಸ್ಯ ಕಿಂ ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈರ್ವಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಃ.
ನಿಜಾನಂದೈಕತೃಪ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಿಂ ಭವೇದಿಹ.
ವಿಶ್ವಾನಂದಯಿತುಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯತೇ.
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಚಿದ್ರೂಪೋ ಯೋಽಸಾವರ್ಕಾದಿಭಾಸಕಃ.
ಗೀಯತೇ ಶ್ರುತಿಭಿಸ್ತಸ್ಯ ನೀರಾಂಜನವಿಧಿಃ ಕುತಃ.
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮನಂತಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೋಽದ್ವಯವಸ್ತುನಃ.
ವೇದವಾಚಾಮವೇದ್ಯಸ್ಯ ಕಿಂ ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಧೀಯತೇ.
ಶ್ರೀಗುರುರುವಾಚ-
ಆರಾಧಯಾಮಿ ಮಣಿಸನ್ನಿಭಮಾತ್ಮಲಿಂಗಂ
ಮಾಯಾಪುರೀಹೃದಯ- ಪಂಕಜಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ.
ಶ್ರದ್ಧಾನದೀವಿಮಲ- ಚಿತ್ತಜಲಾಭಿಷೇಕೈ-
ರ್ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿಕುಸುಮೈರಪುನರ್ಭವಾಯ.
ಅಯಮೇತೋಽವಶಿಷ್ಟೋ- ಽಸ್ಮೀತ್ಯೇವಮಾವಾಹಯೇಚ್ಛಿವಂ.
ಆಸನಂ ಕಲ್ಪಯೇತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ಮಚಿಂತನಂ.
ಪುಣ್ಯಪಾಪರಜಃಸಂಗೋ ಮಮ ನಾಸ್ತೀತಿ ವೇದನಂ.
ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಕಲ್ಮಷನಾಶನಂ.
ಅನಾದಿಕಲ್ಪವಿಧೃತ- ಮೂಲಜ್ಞಾನಜಲಾಂಜಲಿಂ.
ವಿಸೃಜೇದಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ತದೇವಾರ್ಘ್ಯಸಮರ್ಪಣಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಬ್ಧಿಕಲ್ಲೋಲ- ಕಣಕೋಟ್ಯಂಶಲೇಶಕಂ.
ಪಿಬಂತೀಂದ್ರಾದಯ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮಾಚಮನಂ ಮತಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜಲೇನೈವ ಲೋಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಪರಿಪ್ಲುತಾಃ.
ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಽಯಮಿತಿ ಧ್ಯಾನಮಭಿಷೇಚನಮಾತ್ಮನಃ.
ನಿರಾವರಣಚೈತನ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶೋಽಸ್ಮೀತಿ ಚಿಂತನಂ.
ಆತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಸದ್ವಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯೇವಂ ಚಿಂತಯೇನ್ಮುನಿಃ.
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾಶೇಷಲೋಕ- ಮಾಲಿಕಾಸೂತ್ರಮಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ಹ್ಯುಪವೀತಂ ಪರಂ ಮತಂ.
ಅನೇಕವಾಸನಾಮಿಶ್ರ- ಪ್ರಪಂಚೋಽಯಂ ಧೃತೋ ಮಯಾ.
ನಾನ್ಯೇನೇತ್ಯನುಸಂಧಾನ- ಮಾತ್ಮನಶ್ಚಂದನಂ ಭವೇತ್.
ರಜಃಸತ್ತ್ವತಮೋವೃತ್ತಿ- ತ್ಯಾಗರೂಪೈಸ್ತಿಲಾಕ್ಷತೈಃ.
ಆತ್ಮಲಿಂಗಂ ಯಜೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಯೇ.
ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಭೇದತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತೈಃ.
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರದ್ವಿತೀಯೈ- ರಾತ್ಮಲಿಂಗಂ ಯಜೇಚ್ಛಿವಂ.
ಸಮಸ್ತವಾಸನಾತ್ಯಾಗಂ ಧೂಪಂ ತಸ್ಯ ವಿಚಿಂತಯೇತ್.
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ದೀಪಂ ಸಂದರ್ಶಯೇದ್ ಬುಧಃ.
ನೈವೇದ್ಯಮಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖ್ಯಂ ಮಹೋದನಂ.
ಪಿಬಾನಂದರಸಂ ಸ್ವಾದು ಮೃತ್ಯುರಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ.
ಅಜ್ಞಾನೋಚ್ಛಿಷ್ಟಕರಸ್ಯ ಕ್ಷಾಲನಂ ಜ್ಞಾನವಾರಿಣಾ.
ವಿಶುದ್ಧಸ್ಯಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸ್ಮರೇತ್.
ರಾಗಾದಿಗುಣಶೂನ್ಯಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ.
ಸರಾಗವಿಷಯಾಭ್ಯಾಸ- ತ್ಯಾಗಸ್ತಾಂಬೂಲಚರ್ವಣಂ.
ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸ- ಪ್ರಚಂಡಮತಿಭಾಸ್ಕರಂ.
ಆತ್ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮತಾಜ್ಞಾನಂ ನೀರಾಜನಮಿಹಾತ್ಮನಃ.
ವಿವಿಧಬ್ರಹ್ಮಸಂದೃಷ್ಟಿ- ರ್ಮಾಲಿಕಾಭಿರಲಂಕೃತಂ.
ಪೂರ್ಣಾನಂದಾತ್ಮತಾದೃಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮನುಸ್ಮರೇತ್.
ಪರಿಭ್ರಮಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಾಂಡಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮಯೀಶ್ವರೇ.
ಕೂಟಸ್ಥಾಚಲರೂಪೋಽಹಮಿತಿ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ.
ವಿಶ್ವವಂದ್ಯೋಽಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ನಾಸ್ತಿ ವಂದ್ಯೋ ಮದನ್ಯತಃ.
ಇತ್ಯಾಲೋಚನಮೇವಾತ್ರ ಸ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ವಂದನಂ.
ಆತ್ಮನಃ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಭಾವಭಾವನಾ.
ನಾಮರೂಪವ್ಯತೀತಾತ್ಮ- ಚಿಂತನಂ ನಾಮಕೀರ್ತನಂ.
ಶ್ರವಣಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಭಾವಚಿಂತನಂ.
ಮನನಂ ತ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಮಂತವ್ಯಾಭಾವಚಿಂತನಂ.
ಧ್ಯಾತವ್ಯಾಭಾವವಿಜ್ಞಾನಂ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಮಾತ್ಮನಃ.
ಸಮಸ್ತಭ್ರಾಂತಿವಿಕ್ಷೇಪ- ರಾಹಿತ್ಯೇನಾತ್ಮನಿಷ್ಠತಾ.
ಸಮಾಧಿರಾತ್ಮನೋ ನಾಮ ನಾನ್ಯಚ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ವಿಭ್ರಮಃ.
ತತ್ರೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸದಾ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿರಿಷ್ಯತೇ.
ಏವಂ ವೇದಾಂತಕಲ್ಪೋಕ್ತ- ಸ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಪ್ರಪೂಜನಂ.
ಕುರ್ವನ್ನಾ ಮರಣಂ ವಾಽಪಿ ಕ್ಷಣಂ ವಾ ಸುಸಮಾಹಿತಃ.
ಸರ್ವದುರ್ವಾಸನಾಜಾಲಂ ಪಾದಪಾಂಸುಮಿವ ತ್ಯಜೇತ್.
ವಿಧೂಯಾಜ್ಞಾನದುಃಖೌಘಂ ಮೋಕ್ಷಾನಂದಂ ಸಮಶ್ನುತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |