గురు పుష్పాంజలి స్తోత్రం

శాస్త్రాంబుధేర్నావమదభ్రబుద్ధిం
సచ్ఛిష్యహృత్సారసతీక్ష్ణరశ్మిం.
అజ్ఞానవృత్రస్య విభావసుం తం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
విద్యార్థిశారంగబలాహకాఖ్యం
జాడ్యాద్యహీనాం గరుడం సురేజ్యం.
అశాస్త్రవిద్యావనవహ్నిరూపం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
న మేఽస్తి విత్తం న చ మేఽస్తి శక్తిః
క్రేతుం ప్రసూనాని గురోః కృతే భోః.
తస్మాద్వరేణ్యం కరుణాసముద్రం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
కృత్వోద్భవే పూర్వతనే మదీయే
భూయాంసి పాపాని పునర్భవేఽస్మిన్.
సంసారపారంగతమాశ్రితోఽహం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
ఆధారభూతం జగతః సుఖానాం
ప్రజ్ఞాధనం సర్వవిభూతిబీజం.
పీడార్తలంకాపతిజానకీశం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
విద్యావిహీనాః కృపయా హి యస్య
వాచస్పతిత్వం సులభం లభంతే.
తం శిష్యధీవృద్ధికరం సదైవ
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

శ్రీః పద్మా కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ మా క్షీరాబ్ధిసుతా విరించిజననీ విద్యా సరోజాసనా. సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని యే ద్వాదశ ప్రాతః శుద్ధతరాః పఠంత్యభిమతాన్ సర్వాన్ లభంతే శుభాన్. శ్రీః పద్మా కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ మా క్షీరా

Click here to know more..

అప్రమేయ రామ స్తోత్రం

అప్రమేయ రామ స్తోత్రం

నమోఽప్రమేయాయ వరప్రదాయ సౌమ్యాయ నిత్యాయ రఘూత్తమాయ. వీరాయ ధీరాయ మనోఽపరాయ దేవాధిదేవాయ నమో నమస్తే. భవాబ్ధిపోతం భువనైకనాథం కృపాసముద్రం శరదిందువాసం. దేవాధిదేవం ప్రణతైకబంధుం నమామి ఓమీశ్వరమప్రమేయం. అప్రమేయాయ దేవాయ దివ్యమంగలమూర్తయే. వరప్రదాయ సౌమ్యాయ నమః కారుణ్యరూపి

Click here to know more..

శత్రువుల నుండి రక్షణ - అథర్వ వేద మంత్రం

శత్రువుల నుండి రక్షణ - అథర్వ వేద మంత్రం

ఆరేఽసావస్మదస్తు హేతిర్దేవాసో అసత్. ఆరే అశ్మా యమస్యథ ..1.. సఖాసావస్మభ్యమస్తు రాతిః సఖేంద్రో భగః . సవితా చిత్రరాధాః ..2..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |