గురు పుష్పాంజలి స్తోత్రం

శాస్త్రాంబుధేర్నావమదభ్రబుద్ధిం
సచ్ఛిష్యహృత్సారసతీక్ష్ణరశ్మిం.
అజ్ఞానవృత్రస్య విభావసుం తం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
విద్యార్థిశారంగబలాహకాఖ్యం
జాడ్యాద్యహీనాం గరుడం సురేజ్యం.
అశాస్త్రవిద్యావనవహ్నిరూపం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
న మేఽస్తి విత్తం న చ మేఽస్తి శక్తిః
క్రేతుం ప్రసూనాని గురోః కృతే భోః.
తస్మాద్వరేణ్యం కరుణాసముద్రం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
కృత్వోద్భవే పూర్వతనే మదీయే
భూయాంసి పాపాని పునర్భవేఽస్మిన్.
సంసారపారంగతమాశ్రితోఽహం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
ఆధారభూతం జగతః సుఖానాం
ప్రజ్ఞాధనం సర్వవిభూతిబీజం.
పీడార్తలంకాపతిజానకీశం
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.
విద్యావిహీనాః కృపయా హి యస్య
వాచస్పతిత్వం సులభం లభంతే.
తం శిష్యధీవృద్ధికరం సదైవ
మత్పద్యపుష్పైర్గురుమర్చయామి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |