వేదవ్యాస అష్టక స్తోత్రం

సుజనే మతితో విలోపితే నిఖిలే గౌతమశాపతోమరైః.
కమలాసనపూర్వకైస్స్తతో మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
విమలోఽపి పరాశరాదభూద్భువి భక్తాభిమతార్థ సిద్ధయే.
వ్యభజద్ బహుధా సదాగమాన్ మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
సుతపోమతిశాలిజైమిని- ప్రముఖానేకవినేయమండితః.
ఉరుభారతకృన్మహాయశా మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
నిఖిలాగమనిర్ణయాత్మకం విమలం బ్రహ్మసుసూత్రమాతనోత్.
పరిహృత్య మహాదురాగమాన్ మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
బదరీతరుమండితాశ్రమే సుఖతీర్థేష్టవినేయదేశికః.
ఉరుతద్భజనప్రసన్నహృన్మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
అజినాంబరరూపయా క్రియాపరివీతో మునివేషభూషితః.
మునిభావితపాదపంకజో మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
కనకాభజటో రవిచ్ఛవిర్ముఖలావణ్యజితేందుమండలః.
సుఖతీర్థదయానిరీక్షణో మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
సుజనోద్ధరణక్షణస్వకప్రతిమాభూతశిలాష్టకం స్వయం.
పరిపూర్ణధియే దదౌ హి యో మతిదో మేస్తు స బాదరాయణః.
వేదవ్యాసాష్టకస్తుత్యా ముద్గలేన ప్రణీతయా.
గురుహృత్పద్మసద్మస్థో వేదవ్యాసః ప్రసీదతు.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.9K
1.1K

Comments

7tct8

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |