குரு அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஸத்குரவே நம꞉ .
ௐ அஜ்ஞானநாஶகாய நம꞉ .
ௐ அதம்பினே நம꞉ .
ௐ அத்வைதப்ரகாஶகாய நம꞉ .
ௐ அனபேக்ஷாய நம꞉ .
ௐ அனஸூயவே நம꞉ .
ௐ அனுபமாய நம꞉ .
ௐ அபயப்ரதாத்ரே நம꞉ .
ௐ அமானினே நம꞉ .
ௐ அஹிம்ʼஸாமூர்தயே நம꞉ .
ௐ அஹைதுகதயாஸிந்தவே நம꞉ .
ௐ அஹங்காரநாஶகாய நம꞉ .
ௐ அஹங்காரவர்ஜிதாய நம꞉ .
ௐ ஆசார்யேந்த்ராய நம꞉ .
ௐ ஆத்மஸந்துஷ்டாய நம꞉ .
ௐ ஆனந்தமூர்தயே நம꞉ .
ௐ ஆர்ஜவயுக்தாய நம꞉ .
ௐ உசிதவாசே நம꞉ .
ௐ உத்ஸாஹினே நம꞉ .
ௐ உதாஸீனாய நம꞉ .
ௐ உபரதாய நம꞉ .
ௐ ஐஶ்வர்யயுக்தாய நம꞉ .
ௐ க்ருʼதக்ருʼத்யாய நம꞉ .
ௐ க்ஷமாவதே நம꞉ .
ௐ குணாதீதாய நம꞉ .
ௐ சாருவாக்விலாஸாய நம꞉ .
ௐ சாருஹாஸாய நம꞉ .
ௐ சின்னஸம்ʼஶயாய நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானதாத்ரே நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானயஜ்ஞதத்பராய நம꞉ .
ௐ தத்த்வதர்ஶினே நம꞉ .
ௐ தபஸ்வினே நம꞉ .
ௐ தாபஹராய நம꞉ .
ௐ துல்யநிந்தாஸ்துதயே நம꞉ .
ௐ துல்யப்ரியாப்ரியாய நம꞉ .
ௐ துல்யமானாபமானாய நம꞉ .
ௐ தேஜஸ்வினே நம꞉ .
ௐ த்யக்தஸர்வபரிக்ரஹாய நம꞉ .
ௐ த்யாகினே நம꞉ .
ௐ தக்ஷாய நம꞉ .
ௐ தாந்தாய நம꞉ .
ௐ த்ருʼடவ்ரதாய நம꞉ .
ௐ தோஷவர்ஜிதாய நம꞉ .
ௐ த்வந்த்வாதீதாய நம꞉ .
ௐ தீமதே நம꞉ .
ௐ தீராய நம꞉ .
ௐ நித்யஸந்துஷ்டாய நம꞉ .
ௐ நிரஹங்காராய நம꞉ .
ௐ நிராஶ்ரயாய நம꞉ .
ௐ நிர்பயாய நம꞉ .
ௐ நிர்மதாய நம꞉ .
ௐ நிர்மமாய நம꞉ .
ௐ நிர்மலாய நம꞉ .
ௐ நிர்மோஹாய நம꞉ .
ௐ நிர்யோகக்ஷேமாய நம꞉ .
ௐ நிர்லோபாய நம꞉ .
ௐ நிஷ்காமாய நம꞉ .
ௐ நிஷ்க்ரோதாய நம꞉ .
ௐ நி꞉ஸங்காய நம꞉ .
ௐ பரமஸுகதாய நம꞉ .
ௐ பண்டிதாய நம꞉ .
ௐ பூர்ணாய நம꞉ .
ௐ ப்ரமாணப்ரவர்தகாய நம꞉ .
ௐ ப்ரியபாஷிணே நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மகர்மஸமாதயே நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மாத்மநிஷ்டாய நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மாத்மவிதே நம꞉ .
ௐ பக்தாய நம꞉ .
ௐ பவரோகஹராய நம꞉ .
ௐ புக்திமுக்திப்ரதாத்ரே நம꞉ .
ௐ மங்கலகர்த்ரே நம꞉ .
ௐ மதுரபாஷிணே நம꞉ .
ௐ மஹாத்மனே நம꞉ .
ௐ மஹாவாக்யோபதேஶகர்த்ரே நம꞉ .
ௐ மிதபாஷிணே நம꞉ .
ௐ முக்தாய நம꞉ .
ௐ மௌனினே நம꞉ .
ௐ யதசித்தாய நம꞉ .
ௐ யதயே நம꞉ .
ௐ யத்த்ருʼச்சாலாபஸந்துஷ்டாய நம꞉ .
ௐ யுக்தாய நம꞉ .
ௐ ராகத்வேஷவர்ஜிதாய நம꞉ .
ௐ விதிதாகிலஶாஸ்த்ராய நம꞉ .
ௐ வித்யாவினயஸம்பன்னாய நம꞉ .
ௐ விமத்ஸராய நம꞉ .
ௐ விவேகினே நம꞉ .
ௐ விஶாலஹ்ருʼதயாய நம꞉ .
ௐ வ்யவஸாயினே நம꞉ .
ௐ ஶரணாகதவத்ஸலாய நம꞉ .
ௐ ஶாந்தாய நம꞉ .
ௐ ஶுத்தமானஸாய நம꞉ .
ௐ ஶிஷ்யப்ரியாய நம꞉ .
ௐ ஶ்ரத்தாவதே நம꞉ .
ௐ ஶ்ரோத்ரியாய நம꞉ .
ௐ ஸத்யவாசே நம꞉ .
ௐ ஸதாமுதிதவதனாய நம꞉ .
ௐ ஸமசித்தாய நம꞉ .
ௐ ஸமாதிகவர்ஜிதாய நம꞉ .
ௐ ஸமாஹிதசித்தாய நம꞉ .
ௐ ஸர்வபூதஹிதாய நம꞉ .
ௐ ஸித்தாய நம꞉ .
ௐ ஸுலபாய நம꞉ .
ௐ ஸுஶீலாய நம꞉ .
ௐ ஸுஹ்ருʼதே நம꞉ .
ௐ ஸூக்ஷ்மபுத்தயே நம꞉ .
ௐ ஸங்கல்பவர்ஜிதாய நம꞉ .
ௐ ஸம்ப்ரதாயவிதே நம꞉ .
ௐ ஸ்வதந்த்ராய நம꞉ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |