ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅದಂಭಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅದ್ವೈತಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಪೇಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಸೂಯವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನುಪಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಭಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಮಾನಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಹೈತುಕದಯಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಹಂಕಾರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಹಂಕಾರವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆನಂದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಆರ್ಜವಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಉಚಿತವಾಚೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಉತ್ಸಾಹಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಉಪರತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕ್ಷಮಾವತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಾರುವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ತಾಪಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತುಲ್ಯನಿಂದಾಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ತುಲ್ಯಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತುಲ್ಯಮಾನಾಪಮಾನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ಯಕ್ತಸರ್ವಪರಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಭಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಮಸುಖದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸಮಾಧಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮವಿದೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂಗಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಧುರಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೌನಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಯತಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಯದ್ದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿದಿತಾಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಮತ್ಸರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿವೇಕಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶಾಲಹೃದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವ್ಯವಸಾಯಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾವತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸದಾಮುದಿತವದನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಮಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಮಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಮಾಹಿತಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |