ಷಡಾನನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮೋಽಸ್ತು ವೃಂದಾರಕವೃಂದವಂದ್ಯ-
ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ .
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ
ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಂ.
ದಾತ್ರೇ ರತಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ
ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ.
ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಗುಣಾಯ ಗುಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ.
ಆಪಾರಪಾರಾಯಪರಾತ್ಪರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯಾಂಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ.
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ.
ತಪಃಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ
ತಪಃಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ.
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿ ಮಾರಮಾರಿಣೇ
ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ
ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣದಂತಪಂಕ್ತಯೇ.
ಬಾಲಾಯ ಚಾಪಾರಪರಾಕ್ರಮಾಯ
ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯಾಲಮನಾತುರಾಯ.
ಮೀಢುಷ್ಠಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ
ನಮೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ಗಣಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾದಿಕಾಯ
ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ.
ಸರ್ವಸ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಕುಮಾರಕಾಯ
ಕ್ರೌಂಚಾರಯೇ ತಾರಕಮಾರಕಾಯ.
ಸ್ವಾಹೇಯ ಗಾಂಗೇಯ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ
ಶೈಲೇಯ ತುಭ್ಯಂ ಸತತನ್ನಮೋಽಸ್ತು.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

12.1K

Comments

iw6ps

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |