గోకులేశ అష్టక స్తోత్రం

ప్రాణాధికప్రేష్ఠభవజ్జనానాం త్వద్విప్రయోగానలతాపితానాం.
సమస్తసంతాపనివర్తకం యద్రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
భవద్వియోగోరగదంశభాజాం ప్రత్యంగముద్యద్విషమూర్చ్ఛితానాం.
సంజీవనం సంప్రతి తావకానాం రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
ఆకస్మికత్వద్విరహాంధకార- సంఛాదితాశేషనిదర్శనానాం.
ప్రకాశకం త్వజ్జనలోచనానాం రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
స్వమందిరాస్తీర్ణవిచిత్రవర్ణం సుస్పర్శమృద్వాస్తరణే నిషణ్ణం.
పృథూపధానాశ్రితపృష్ఠభాగం రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
సందర్శనార్థాగతసర్వలోక- విలోచనాసేచనకం మనోజ్ఞం.
కృపావలోకహితతత్ప్రసాదం రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
యత్సర్వదా చర్వితనాగవల్లీరసప్రియం తద్రసరక్తదంతం.
నిజేషు తచ్చర్వితశేషదం చ రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
ప్రతిక్షణం గోకులసుందరీణామతృప్తి- మల్లోచనపానపాత్రం.
సమస్తసౌందర్యరసౌఘపూర్ణం రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
క్వచిత్క్షణం వైణికదత్తకర్ణం కదాచిదుద్గానకృతావధానం.
సహాసవాచః క్వ చ భాషమాణం రూపం నిజం దర్శయ గోకులేశ.
శ్రీగోకులేశాష్టకమిష్ట- దాతృశ్రద్ధాన్వితో యః పఠితీతి నిత్యం.
పశ్యత్పవశ్యం స తదీయరూపం నిజైకవశ్యం కురుతే చ హృష్టః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

93.4K

Comments

nahdq

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |