ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತವಂ

ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ಯದುಪಾಸನೀಯ-
ಮುಪಾತ್ತವಾಸಂ ವಟಶಾಖಿಮೂಲೇ.
ತದ್ಧಾಮ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಜುಷಾ ಸ್ವಮೂರ್ತ್ಯಾ
ಜಾಗರ್ತ್ತು ಚಿತ್ತೇ ಮಮ ಬೋಧರೂಪಂ.
ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಕ್ಷೀಣದಯಾನಿಧಾನ-
ಮಾಚಾರ್ಯಮಾದ್ಯಂ ವಟಮೂಲಭಾಗೇ.
ಮೌನೇನ ಮಂದಸ್ಮಿತಭೂಷಿತೇನ
ಮಹರ್ಷಿಲೋಕಸ್ಯ ತಮೋ ನುದಂತಂ.
ವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷತಮೋಗಣೇನ
ಮುದ್ರಾವಿಶೇಷೇಣ ಮುಹುರ್ಮುನೀನಾಂ.
ನಿರಸ್ಯ ಮಾಯಾಂ ದಯಯಾ ವಿಧತ್ತೇ
ದೇವೋ ಮಹಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ಬೋಧಂ.
ಅಪಾರಕಾರುಣ್ಯಸುಧಾತರಂಗೈ-
ರಪಾಂಗಪಾತೈರವಲೋಕಯಂತಂ.
ಕಠೋರಸಂಸಾರನಿದಾಘತಪ್ತಾನ್
ಮುನೀನಹಂ ನೌಮಿ ಗುರುಂ ಗುರೂಣಾಂ.
ಮಮಾದ್ಯದೇವೋ ವಟಮೂಲವಾಸೀ
ಕೃಪಾವಿಶೇಷಾತ್ ಕೃತಸನ್ನಿಧಾನಃ.
ಓಂಕಾರರೂಪಾಮುಪದಿಶ್ಯ ವಿದ್ಯಾ-
ಮಾವಿದ್ಯಕಧ್ವಾಂತಮುಪಾಕರೋತು.
ಕಲಾಭಿರಿಂದೋರಿವ ಕಲ್ಪಿತಾಂಗಂ
ಮುಕ್ತಾಕಲಾಪೈರಿವ ಬದ್ಧಮೂರ್ತಿಂ.
ಆಲೋಕಯೇ ದೇಶಿಕಮಪ್ರಮಯ-
ಮನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಪ್ರಭಾತಂ.
ಸ್ವದಕ್ಷಜಾನುಸ್ಥಿತವಾಮಪಾದಂ
ಪಾದೋದರಾಲಂಕೃತಯೋಗಪಟ್ಟಂ.
ಅಪಸ್ಮೃತೇರಾಹಿತಪಾದಮಂಗೇ
ಪ್ರಣೌಮಿ ದೇವಂ ಪ್ರಣಿಧಾನವಂತಂ.
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಮಂತೇವಸತಾಮೃಷೀಣಾಂ
ಯುವಾಪಿ ಯಃ ಸನ್ನುಪದೇಷ್ಟುಮೀಷ್ಟೇ.
ಪ್ರಣೌಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಕ್ತನಪುಣ್ಯಜಾಲೈ-
ರಾಚಾರ್ಯಮಾಶ್ಚರ್ಯ-
ಗುಣಾಧಿವಾಸಂ.
ಏಕೇನ ಮುದ್ರಾಂ ಪರಶುಂ ಕರೇಣ
ಕರೇಣ ಚಾನ್ಯೇನ ಮೃಗಂ ದಧಾನಃ.
ಸ್ವಜಾನುವಿನ್ಯಸ್ತಕರಃ ಪುರಸ್ತಾ-
ದಾಚಾರ್ಯಚೂಡಾಮಣಿರಾವಿರಸ್ತು.
ಆಲೇಪವಂತಂ ಮದನಾಂಗಭೂತ್ಯಾ
ಶಾರ್ದೂಲಕೃತ್ತ್ಯಾ ಪರಿಧಾನವಂತಂ.
ಆಲೋಕಯೇ ಕಂಚನ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ-
ಮಜ್ಞಾನವಾರಾಕರಬಾಡವಾಗ್ನಿಂ.
ಚಾರುಸ್ಥಿತಂ ಸೋಮಕಲಾವತಂಸಂ
ವೀಣಾಧರಂ ವ್ಯಕ್ತಜಟಾಕಲಾಪಂ.
ಉಪಾಸತೇ ಕೇಚನ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವ-
ಮುಪಾತ್ತನಾದಾನುಭವಪ್ರಮೋದಂ.
ಉಪಾಸತೇ ಯಂ ಮುನಯಃ ಶುಕಾದ್ಯಾ
ನಿರಾಶಿಷೋ ನಿರ್ಮಮತಾಧಿವಾಸಾಃ.
ತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿತನುಂ ಮಹೇಶ-
ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮೋಹಮಹಾರ್ತಿಶಾಂತ್ಯೈ.
ಕಾಂತ್ಯಾ ನಿಂದಿತಕುಂದಕಂದಲ-
ವಪುರ್ನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲೇ ವಸನ್
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ-
ವಾರಿಭಿರ್ಮುನಿಜನಂ ಸಂಭಾವಯನ್ವೀಕ್ಷಿತೈಃ.
ಮೋಹಧ್ವಾಂತವಿಭೇದನಂ ವಿರಚಯನ್ ಬೋಧೇನ ತತ್ತಾದೃಶಾ
ದೇವಸ್ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ಬೋಧಯತು ಮಾಂ ಮುದ್ರಾವತಾ ಪಾಣಿನಾ.
ಅಗೌರನೇತ್ರೈರಲಲಾಟನೇತ್ರೈ-
ರಶಾಂತವೇಷೈರಭುಜಂಗಭೂಷೈಃ.
ಅಬೋಧಮುದ್ರೈರನಪಾಸ್ತನಿದ್ರೈ-
ರಪೂರಕಾಮೈರಮಲೈರಲಂ ನಃ.
ದೈವತಾನಿ ಕತಿ ಸಂತಿ ಚಾವನೌ
ನೈವ ತಾನಿ ಮನಸೋ ಮತಾನಿ ಮೇ.
ದೀಕ್ಷಿತಂ ಜಡಧಿಯಾಮನುಗ್ರಹೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಮೇವ ದೈವತಂ.
ಮುದಿತಾಯ ಮುಗ್ಧಶಶಿನಾವತಂಸಿನೇ
ಭಸಿತಾವಲೇಪರಮಣೀಯಮೂರ್ತಯೇ.
ಜಗದಿಂದ್ರಜಾಲರಚನಾಪಟೀಯಸೇ
ಮಹಸೇ ನಮೋಽಸ್ತು ವಟಮೂಲವಾಸಿನೇ.
ವ್ಯಾಲಂಬಿನೀಭಿಃ ಪರಿತೋ ಜಟಾಭಿಃ
ಕಲಾವಶೇಷೇಣ ಕಲಾಧರೇಣ.
ಪಶ್ಯಲ್ಲಲಾಟೇನ ಮುಖೇಂದುನಾ ಚ
ಪ್ರಕಾಶಸೇ ಚೇತಸಿ ನಿರ್ಮಲಾನಾಂ.
ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ತ್ವಮುಮಾಸಹಾಯಃ
ಪೂರ್ಣೇಂದುಭಾವಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋಷಿ.
ಯದದ್ಯ ತೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರತೋ ಮೇ
ದ್ರವತ್ಯಹೋ ಮಾನಸಚಂದ್ರಕಾಂತಃ.
ಯಸ್ತೇ ಪ್ರಸನ್ನಾಮನುಸಂದಧಾನೋ
ಮೂರ್ತಿಂ ಮುದಾ ಮುಗ್ಧಶಶಾಂಕಮೌಲೇಃ.
ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಯುರ್ಲಭತೇ ಚ ವಿದ್ಯಾ-
ಮಂತೇ ಚ ವೇದಾಂತಮಹಾರಹಸ್ಯಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |