ಗುರು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಬುಧೇರ್ನಾವಮದಭ್ರಬುದ್ಧಿಂ
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಹೃತ್ಸಾರಸತೀಕ್ಷ್ಣರಶ್ಮಿಂ.
ಅಜ್ಞಾನವೃತ್ರಸ್ಯ ವಿಭಾವಸುಂ ತಂ
ಮತ್ಪದ್ಯಪುಷ್ಪೈರ್ಗುರುಮರ್ಚಯಾಮಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಶಾರಂಗಬಲಾಹಕಾಖ್ಯಂ
ಜಾಡ್ಯಾದ್ಯಹೀನಾಂ ಗರುಡಂ ಸುರೇಜ್ಯಂ.
ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವನವಹ್ನಿರೂಪಂ
ಮತ್ಪದ್ಯಪುಷ್ಪೈರ್ಗುರುಮರ್ಚಯಾಮಿ.
ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ ನ ಚ ಮೇಽಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಃ
ಕ್ರೇತುಂ ಪ್ರಸೂನಾನಿ ಗುರೋಃ ಕೃತೇ ಭೋಃ.
ತಸ್ಮಾದ್ವರೇಣ್ಯಂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಂ
ಮತ್ಪದ್ಯಪುಷ್ಪೈರ್ಗುರುಮರ್ಚಯಾಮಿ.
ಕೃತ್ವೋದ್ಭವೇ ಪೂರ್ವತನೇ ಮದೀಯೇ
ಭೂಯಾಂಸಿ ಪಾಪಾನಿ ಪುನರ್ಭವೇಽಸ್ಮಿನ್.
ಸಂಸಾರಪಾರಂಗತಮಾಶ್ರಿತೋಽಹಂ
ಮತ್ಪದ್ಯಪುಷ್ಪೈರ್ಗುರುಮರ್ಚಯಾಮಿ.
ಆಧಾರಭೂತಂ ಜಗತಃ ಸುಖಾನಾಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಧನಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿಬೀಜಂ.
ಪೀಡಾರ್ತಲಂಕಾಪತಿಜಾನಕೀಶಂ
ಮತ್ಪದ್ಯಪುಷ್ಪೈರ್ಗುರುಮರ್ಚಯಾಮಿ.
ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಾಃ ಕೃಪಯಾ ಹಿ ಯಸ್ಯ
ವಾಚಸ್ಪತಿತ್ವಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ.
ತಂ ಶಿಷ್ಯಧೀವೃದ್ಧಿಕರಂ ಸದೈವ
ಮತ್ಪದ್ಯಪುಷ್ಪೈರ್ಗುರುಮರ್ಚಯಾಮಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |