ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಥ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ -
ಪ್ರಥಮಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದ್ವಿತೀಯಂ ಮುನಿಸೇವಿತಃ|
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ತೃತೀಯಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ತು ಗುರೂತ್ತಮಃ|
ಪಂಚಮಂ ವಟಮೂಲಸ್ಥಃ ಷಷ್ಠಂ ವೇದಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ|
ಸಪ್ತಮಂ ತು ಮಹಾಯೋಗೀ ಹ್ಯಷ್ಟಮಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಃ|
ನವಮಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ದಶಮಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಃ|
ಏಕಾದಶಂ ಮಹಾತೇಜಾ ದ್ವಾದಶಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ|
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಲೋಕಗುರೋಃ ಕಲೌ|
ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನರೋ ವಿದ್ಯಾಮನುತ್ತಮಾಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |