ರಾಮಾನುಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವ- ದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿ-
ರ್ಬೌದ್ಧಧ್ವಾಂತನಿರಾಸವಾಸರ- ಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ.
ಮಾಯಾವಾದಿಭುಜಂಗಭಂಗ- ಗರುಡಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯಚೂಡಾಮಣಿಃ
ಶ್ರೀರಂಗೇಶಜಯಧ್ವಜೋ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಾನುಜೋಽಯಂ ಮುನಿಃ.
ಪಾಷಂಡಷಂಡಗಿರಿ- ಖಂಡನವಜ್ರದಂಡಾಃ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಬೌದ್ಧಮಕರಾಲಯ- ಮಂಥದಂಡಾಃ.
ವೇದಾಂತಸಾರಸುಖ- ದರ್ಶನದೀಪದಂಡಾಃ
ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ವಿಲಸಂತಿ ಮುನೇಸ್ತ್ರಿದಂಡಾಃ.
ಚಾರಿತ್ರೋದ್ಧಾರದಂಡಂ ಚತುರನಯಪಥಾ- ಲಂಕ್ರಿಯಾಕೇತುದಂಡಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾದೀಪದಂಡಂ ಸಕಲಕಲಿಕಥಾಸಂಹೃತೇಃ ಕಾಲದಂಡಂ.
ತ್ರಯ್ಯಂತಾಲಂಬದಂಡಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯಚ್ಛತ್ರ- ಸೌವರ್ಣದಂಡಂ
ಧತ್ತೇ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಕಥಕಶಿರೋವಜ್ರದಂಡಂ ತ್ರಿದಂಡಂ.
ತ್ರಯ್ಯಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಂ ತ್ರಿಯುಗಯುಗಪಥಾ- ರೋಹಣಾಲಂಬಸೂತ್ರಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾದೀಪಸೂತ್ರಂ ಸಗುಣನಯಕಥಾಸಂಪದಾಂ ಹಾರಸೂತ್ರಂ.
ಪ್ರಜ್ಞಾಸೂತ್ರಂ ಬುಧಾನಾಂ ಪ್ರಶಮಧನಮನಃ ಪದ್ಮಿನೀನಾಲಸೂತ್ರಂ
ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಂ ಯತೀನಾಂ ಜಯತಿ ಯತಿಪತೇರ್ವಕ್ಷಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ.
ಪಾಷಂಡಸಾಗರ- ಮಹಾವಡವಾಮುಖಾಗ್ನಿಃ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ- ಚರಣಾಂಬುಜಮೂಲದಾಸಃ.
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಲೋಕಮಣಿ- ಮಂಡಪಮಾರ್ಗದಾಯೀ
ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜೋ ವಿಜಯತೇ ಯತಿರಾಜರಾಜಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.0K

Comments

cs5my

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |