Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಆಬಾಲ್ಯಾತ್ ಕಿಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿಧುರೇ ವೈದೇಶಿಕೇಽಧ್ವನ್ಯಹಂ
ಸಂಭ್ರಮ್ಯಾದ್ಯ ವಿಮೂಢಧೀಃ ಪುನರಪಿ ಸ್ವಾಚಾರಮಾರ್ಗೇ ರತಃ.
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವಿವೇಕ- ಶೂನ್ಯಹೃದಯಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶ್ರಯೇ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಆತ್ಮಾನಂ ಯದಿ ಚೇನ್ನ ವೇತ್ಸಿ ಸುಕೃತಪ್ರಾಪ್ತೇ ನರತ್ವೇ ಸತಿ
ನೂನಂ ತೇ ಮಹತೀ ವಿನಷ್ಟಿರಿತಿ ಹಿ ಬ್ರೂತೇ ಶ್ರುತಿಃ ಸತ್ಯಗೀಃ.
ಆತ್ಮಾವೇದನಮಾರ್ಗ- ಬೋಧವಿಧುರಃ ಕಂ ವಾ ಶರಣ್ಯಂ ಭಜೇ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಕಾಮಕ್ರೋಧಮದಾದಿ- ಮೂಢಹೃದಯಾಃ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಹೀನಾ ಅಪಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೇವನೇನ ಮನುಜಾಃ ಸಂಸಾರಪಾಥೋನಿಧಿಂ.
ತೀರ್ತ್ವಾ ಯಾಂತಿ ಸುಖೇನ ಸೌಖ್ಯಪದವೀಂ ಜ್ಞಾನೈಕಸಾಧ್ಯಾಂ ಯತಃ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ರಥ್ಯಾಪಂಕಗಕೀಟವದ್- ಭ್ರಮವಶಾದ್ ದುಃಖಂ ಸುಖಂ ಜಾನತಃ
ಕಾಂತಾಪತ್ಯಮುಖೇಕ್ಷಣೇನ ಕೃತಿನಂ ಚಾತ್ಮಾನಮಾಧ್ಯಾಯತಃ.
ವೈರಾಗ್ಯಂ ಕಿಮುದೇತಿ ಶಾಂತಮನಸೋಽಪ್ಯಾಪ್ತುಂ ಸುದೂರಂ ತತಃ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಭಾರ್ಯಾಯಾಃ ಪತಿರಾತ್ಮಜಸ್ಯ ಜನಕೋ ಭ್ರಾತುಃ ಸಮಾನೋದರಃ
ಪಿತ್ರೋರಸ್ಮಿ ತನೂದ್ಭವಃ ಪ್ರಿಯಸುಹೃದ್ಬಂಧುಃ ಪ್ರಭುರ್ವಾನ್ಯಥಾ.
ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರವಿಭಾವ್ಯ ಮೋಹಜಲಧೌ ಮಜ್ಜಾಮಿ ದೇಹಾತ್ಮಧೀಃ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಸತ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಕಿಮಾಚರೇಯಮಥವಾ ಕಿಂ ದೇವತಾರಾಧನಾ-
ಮಾತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿವೇಚನಂ ಕಿಮು ಕರೋಮ್ಯಾತ್ಮೈಕಸಂಸ್ಥಾಂ ಕಿಮು.
ಇತ್ಯಾಲೋಚನಸಕ್ತ ಏವ ಜಡಧೀಃ ಕಾಲಂ ನಯಾಮಿ ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಕಿಂ ವಾ ಸ್ವಾಶ್ರಿತಪೋಷಣಾಯ ವಿವಿಧಕ್ಲೇಶಾನ್ ಸಹೇಯಾನಿಶಂ
ಕಿಂ ವಾ ತೈರಭಿಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸಂಪಾದಯೇಯಂ ಧನಂ.
ಕಿಂ ಗ್ರಂಥಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯೇಯಮಿತಿ ಮೇ ಕಾಲೋ ವೃಥಾ ಯಾಪ್ಯತೇ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿ- ವೀಚಿಭಿರ್ಬಹುವಿಧಂ ಸಂಚಾರುಯಮಾನಸ್ಯ ಮೇ
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತಮೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಧೀಃ ಶ್ರುತ್ಯೋಪದಿಷ್ಟಾ ಮುಹುಃ.
ಸದ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಚ ದೃಢೀಕೃತಾಪಿ ಬಹುಶೋ ನೋದೇತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಯಜ್ಜ್ಞಾನಾತ್ ಸುನಿವರ್ತತೇ ಭವಸುಖಭ್ರಾಂತಿಃ ಸುರೂಢಾ ಕ್ಷಣಾತ್
ಯದ್ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕಿಲ ದುಃಖಜಾಲಮಖಿಲಂ ದೂರೀಭವೇದಂಜಸಾ.
ಯಲ್ಲಾಭಾದಪರಂ ಸುಖಂ ಕಿಮಪಿ ನೋ ಲಬ್ಧವ್ಯಮಾಸ್ತೇ ತತಃ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.
ಸತ್ಯಭ್ರಾಂತಿಮನಿತ್ಯ- ದೃಶ್ಯಜಗತಿ ಪ್ರಾತೀತಿಕೇಽನಾತ್ಮನಿ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸತ್ಯಚಿದಾತ್ಮಕೇ ನಿಜಸುಖೇ ನಂದಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾ.
ಭೂಯಃ ಸಂಸೃತಿತಾಪತತ್ಪಹೃದಯೋ ನ ಸ್ಯಾಂ ಯಥಾ ಚ ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮನ್ ಲೋಕಗುರೋ ಮದೀಯಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3329293