ಗುರು ಪಾದುಕಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಂವಿನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾನಾಗಮಜ್ಞಾನ್ ಮಹಾಗುರೂನ್.
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವತಂತ್ರಾವಿರೋಧತಃ.
ಪ್ರಮಾದದೋಷಜಮಲ- ಪ್ರವಿಲಾಪನಕಾರಣಂ.
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಪರಂ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ.
ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಜಸಾ ರಂಜತೇ ಮಸ್ತಕೇ ಶಿವಃ.
ರಮತೇ ಸಹ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ.
ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮಪ್ಯೇಕ- ವೃತ್ತಿಭಕ್ತಿತಃ.
ಸಮರ್ಪಯತಿ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ.
ಯಸ್ಯ ಪಾದತಲೇ ಸಿದ್ಧಾಃ ಪಾದಾಗ್ರೇ ಕುಲಪರ್ವತಾಃ.
ಗುಲ್ಫೌ ನಕ್ಷತ್ರವೃಂದಾನಿ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ.
ಆಧಾರೇ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರ್ನಾಭಿಚಕ್ರೇ ಹೃದಾದ್ಯಯೋಃ.
ಯೋಗಿನೀನಾಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಸ್ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ.
ಶುಕ್ಲರಕ್ತಪದದ್ವಂದ್ವಂ ಮಸ್ತಕೇ ಯಸ್ಯ ರಾಜತೇ.
ಶಾಂಭವಂತು ತಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಸ್ಮೃತಿಃ.
ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ಸಪ್ರಪಂಚಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ಗುರೋಃ ಸ್ಮೃತಿಃ.
ತಸ್ಮಾಚ್ಛ್ರೀಪಾದುಕಾಧ್ಯಾನಂ ಸರ್ವಪಾಪನಿಕೃಂತನಂ.
ಪಾಲನಾದ್ ದುರಿತಚ್ಛೇದಾತ್ ಕಾಮಮಿತಾರ್ಥಪ್ರಪೂರಣಾತ್.
ಪಾದುಕಾಮಂತ್ರಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ವಿಮೃಶನ್ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪೂಜಯೇತ್.
ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದುಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್.
ನಶ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಪಾಪಾನಿ ವಹ್ನಿನಾ ತೂಲರಾಶಿವತ್.
ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿವಾಸಸ್ತವ ಚರಣಜಲಂ ಜಾಹ್ನವೀ ಶ್ರೀಗುರೋ ನಃ
ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ನಸ್ತವ ವಚನತಯಾ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಬೋಧೇ
ತ್ವಚ್ಛ್ರೀಪಾದಾಂಕಿತಾ ಭೂರಿಹ ಭವತಿ ಗಯಾಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಂಗಃ ಪ್ರಯಾಗಃ
ತ್ವತ್ತೋಽನ್ಯತ್ ತೀರ್ಥದೇವಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ವಯಂ ನ ಪ್ರತೀಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |