രാധാ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം രാധികായൈ നമഃ.
ഓം സുന്ദര്യൈ നമഃ.
ഓം ഗൗപ്യൈ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണസംഗമകാരിണ്യൈ നമഃ.
ഓം ചഞ്ചലാക്ഷ്യൈ നമഃ.
ഓം കുരംഗാക്ഷ്യൈ നമഃ.
ഓം ഗാന്ധർവ്യൈ നമഃ.
ഓം വൃഷഭാനുജായൈ നമഃ.
ഓം വീണാപാണ്യൈ നമഃ.
ഓം സ്മിതമുഖ്യൈ നമഃ.
ഓം രക്തശോകലതാലയായൈ നമഃ.
ഓം ഗോവർധനചര്യൈ നമഃ.
ഓം ഗോപ്യൈ നമഃ.
ഓം ഗോപാവേഷമനോഹരായൈ നമഃ.
ഓം ചന്ദ്രാവലീസപത്ന്യൈ നമഃ.
ഓം ദർപണാസ്യായൈ നമഃ.
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ.
ഓം കൃപാവത്യൈ നമഃ.
ഓം സുപ്രതീകായൈ നമഃ.
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ.
ഓം ഹൃദയംഗമായൈ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണപ്രിയായൈ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണസഖ്യൈ നമഃ.
ഓം വിപരീതരതിപ്രിയായൈ നമഃ.
ഓം പ്രവീണായൈ നമഃ.
ഓം സുരതപ്രീതായൈ നമഃ.
ഓം ചന്ദ്രാസ്യായൈ നമഃ.
ഓം ചാരുവിഗ്രഹായൈ നമഃ.
ഓം കേകരാക്ഷ്യൈ നമഃ.
ഓം ഹരേഃ കാന്തായൈ നമഃ.
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ.
ഓം സുകേലിന്യൈ നമഃ.
ഓം സങ്കേതവടസംസ്ഥാനായൈ നമഃ.
ഓം കമനീയായൈ നമഃ.
ഓം കാമിന്യൈ നമഃ.
ഓം വൃഷഭാനുസുതായൈ നമഃ.
ഓം രാധായൈ നമഃ.
ഓം കിശോര്യൈ നമഃ.
ഓം ലലിതായൈ നമഃ.
ഓം ലതായൈ നമഃ.
ഓം വിദ്യുദ്വല്ല്യൈ നമഃ.
ഓം കാഞ്ചനാഭായൈ നമഃ.
ഓം കുമാര്യൈ നമഃ.
ഓം മുഗ്ധവേശിന്യൈ നമഃ.
ഓം കേശിന്യൈ നമഃ.
ഓം കേശവസഖ്യൈ നമഃ.
ഓം നവനീതൈകവിക്രയായൈ നമഃ.
ഓം ഷോഡശാബ്ദായൈ നമഃ.
ഓം കലാപൂർണായൈ നമഃ.
ഓം ജാരിണ്യൈ നമഃ.
ഓം ജാരസംഗിണ്യൈ നമഃ.
ഓം ഹർഷിണ്യൈ നമഃ.
ഓം വർഷിണ്യൈ നമഃ.
ഓം വീരായൈ നമഃ.
ഓം ധീരായൈ നമഃ.
ഓം ധാരായൈ നമഃ.
ഓം ധരായൈ നമഃ.
ഓം ധൃത്യൈ നമഃ.
ഓം യൗവനാവസ്ഥായൈ നമഃ.
ഓം വനസ്ഥായൈ നമഃ.
ഓം മധുരായൈ നമഃ.
ഓം മധുരാകൃത്യൈ നമഃ.
ഓം വൃഷഭാനുപുരാവാസായൈ നമഃ.
ഓം മാനലീലാവിശാരദായൈ നമഃ.
ഓം ദാനലീലായൈ നമഃ.
ഓം ദാനദാത്ര്യൈ നമഃ.
ഓം ദണ്ഡഹസ്തായൈ നമഃ.
ഓം ഭ്രുവോന്നതായൈ നമഃ.
ഓം സുസ്തന്യൈ നമഃ.
ഓം മധുരാസ്യായൈ നമഃ.
ഓം ബിംബോഷ്ഠ്യൈ നമഃ.
ഓം പഞ്ചമസ്വരായൈ നമഃ.
ഓം സംഗീതകുശലായൈ നമഃ.
ഓം സേവ്യായൈ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണവശ്യത്വകാരിണ്യൈ നമഃ.
ഓം താരിണ്യൈ നമഃ.
ഓം ഹാരിണ്യൈ നമഃ.
ഓം ഹ്രീലായൈ നമഃ.
ഓം ശീലായൈ നമഃ.
ഓം ലീലായൈ നമഃ.
ഓം ലലാമികായൈ നമഃ.
ഓം ഗോപാല്യൈ നമഃ.
ഓം ദധിവിക്രേത്ര്യൈ നമഃ.
ഓം പ്രൗഢായൈ നമഃ.
ഓം മുഗ്ധായൈ നമഃ.
ഓം മധ്യകായൈ നമഃ.
ഓം സ്വാധീനപതികായൈ നമഃ.
ഓം ഖണ്ഡിതായൈ നമഃ.
ഓം അഭിസാരികായൈ നമഃ.
ഓം രസികായൈ നമഃ.
ഓം രസിനായൈ നമഃ.
ഓം രസ്യായൈ നമഃ.
ഓം രസശാസ്ത്രൈകശേവധ്യൈ നമഃ.
ഓം പാലികായൈ നമഃ.
ഓം ലാലികായൈ നമഃ.
ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ.
ഓം ലാലസായൈ നമഃ.
ഓം ലലനാമണ്യൈ നമഃ.
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ.
ഓം സുരൂപായൈ നമഃ.
ഓം സുപ്രസന്നായൈ നമഃ.
ഓം മഹാമത്യൈ നമഃ.
ഓം മരാലഗമനായൈ നമഃ.
ഓം മത്തായൈ നമഃ.
ഓം മന്ത്രിണ്യൈ നമഃ.
ഓം മന്ത്രനായികായൈ നമഃ.
ഓം മന്ത്രരാജൈകസംസേവ്യായൈ നമഃ.
ഓം മന്ത്രരാജൈകസിദ്ധിദായൈ നമഃ.
ഓം അഷ്ടാദശാക്ഷരഫലായൈ നമഃ.
ഓം അഷ്ടാക്ഷരനിഷേവിതായൈ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

102.8K
1.3K

Comments Malayalam

e2e5a
വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |