ರಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Rama Namaskara Stotra

 

ಓಂ ಶ್ರೀಹನುಮಾನುವಾಚ.
ತಿರಶ್ಚಾಮಪಿ ರಾಜೇತಿ ಸಮವಾಯಂ ಸಮೀಯುಷಾಂ.
ಯಥಾ ಸುಗ್ರೀವಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಯಸ್ತಮುಗ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೈವ ಯತ್ ಪ್ರಿಯಂ.
ವಿಭೀಷಣಾಯಾಬ್ಧಿತಟೇ ಯಸ್ತಂ ವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯೋ ಮಹಾನ್ ಪೂಜಿತೋ ವ್ಯಾಪೀ ಮಹಾಬ್ಧೇಃ ಕರುಣಾಮೃತಂ.
ಸ್ತುತಂ ಜಟಾಯುನಾ ಯೇನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ತೇಜಸಾಽಽಪ್ಯಾಯಿತಾ ಯಸ್ಯ ಜ್ವಲಂತಿ ಜ್ವಲನಾದಯಃ.
ಪ್ರಕಾಶತೇ ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಯಸ್ತಂ ಜ್ವಲಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಸರ್ವತೋಮುಖತಾ ಯೇನ ಲೀಲಯಾ ದರ್ಶಿತಾ ರಣೇ.
ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಯೋಧಾನಾಂ ತಂ ವಂದೇ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ.
ನೃಭಾವಂ ತು ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಹಿನಸ್ತಿ ಚ ಯಥಾ ನೃಷು.
ಸಿಂಹಃ ಸತ್ತ್ವೇಷ್ವಿವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸ್ತಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯಸ್ಮಾದ್ಬಿಭ್ಯತಿ ವಾತಾರ್ಕಜ್ವಲೇಂದ್ರಾಃ ಸಮೃತ್ಯವಃ.
ಭಿಯಂ ಧಿನೋತಿ ಪಾಪಾನಾಂ ಭೀಷಣಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಪರಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯತಾಪೇಕ್ಷಾರಹಿತೋ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಂ.
ದದಾತ್ಯೇವ ನಿಜೌದಾರ್ಯಾದ್ಯಸ್ತಂ ಭದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯೋ ಮೃತ್ಯುಂ ನಿಜದಾಸಾನಾಂ ಮಾರಯತ್ಯಖಿಲೇಷ್ಟದಃ.
ತತ್ರೋದಾಹೃತಯೋ ಬಹ್ವ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯತ್ಪಾದಪದ್ಮಪ್ರಣತೋ ಭವೇದುತ್ತಮಪೂರುಷಃ.
ತಮೀಶಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ನಮನೀಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಆತ್ಮಭಾವಂ ಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ದಾಸ್ಯೇನೈವ ರಘೂತ್ತಮಂ.
ಭಜೇಽಹಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಾಮಂ ಸಸೀತಂ ಸಹಲಕ್ಷ್ಣಂ.
ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಸ್ಯ ಕಿಂಕರಾ ಯಮಕಿಂಕರಾಃ.
ಶಿವಮಯ್ಯೋ ದಿಶಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯಸ್ತಸ್ಯ ದಾಸಿಕಾಃ.
ಇದಂ ಹನೂಮತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಂತ್ರರಾಜಾತ್ಮಕಂ ಸ್ತವಂ.
ಪಠೇದನುದಿನಂ ಯಸ್ತು ಸ ರಾಮೇ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |