ഗോപീനായക അഷ്ടക സ്തോത്രം

സരോജനേത്രായ കൃപായുതായ മന്ദാരമാലാപരിഭൂഷിതായ.
ഉദാരഹാസായ സസന്മുഖായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
ആനന്ദനന്ദാദികദായകായ ബകീബകപ്രാണവിനാശകായ.
മൃഗേന്ദ്രഹസ്താഗ്രജഭൂഷണായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
ഗോപാലലീലാകൃതകൗതുകായ ഗോപാലകാജീവനജീവനായ.
ഭക്തൈകഗമ്യായ നവപ്രിയായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
മന്ഥാനഭാണ്ഡാഖിലഭഞ്ജനായ ഹൈയംഗവീനാശനരഞ്ജനായ.
ഗോസ്വാദുദുഗ്ധാമൃതപോഷിതായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
കലിന്ദജാകൂലകുതൂഹലായ കിശോരരൂപായ മനോഹരായ.
പിശംഗവസ്ത്രായ നരോത്തമായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
ധരാധരാഭായ ധരാധരായ ശൃംഗാരഹാരാവലിശോഭിതായ.
സമസ്തഗർഗോക്തിസുലക്ഷണായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
ഇഭേന്ദ്രകുംഭസ്ഥലഖണ്ഡനായ വിദേശവൃന്ദാവനമണ്ഡനായ.
ഹംസായ കംസാസുരമർദനായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.
ശ്രീദേവകീസൂനുവിമോക്ഷണായ ക്ഷത്തോദ്ധവാക്രൂരവരപ്രദായ.
ഗദാരിശംഖാബ്ജചതുർഭുജായ നമോഽസ്തു ഗോപീജനവല്ലഭായ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

21.1K

Comments Malayalam

7jbpx
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |