శారదా దశక స్తోత్రం

కరవాణి వాణి కిం వా జగతి ప్రచయాయ ధర్మమార్గస్య.
కథయాశు తత్కరోమ్యహమహర్నిశం తత్ర మా కృథా విశయం.
గణనాం విధాయ మత్కృతపాపానాం కిం ధృతాక్షమాలికయా.
తాంతాద్యాప్యసమాప్తేర్నిశ్చలతాం పాణిపంకజే ధత్సే.
వివిధాశయా మదీయం నికటం దూరాజ్జనాః సమాయాంతి.
తేషాం తస్యాః కథమివ పూరణమహమంబ సత్వరం కుర్యాం.
గతిజితమరాలగర్వాం మతిదానధురంధరాం ప్రణమ్రేభ్యః.
యతినాథసేవితపదామతిభక్త్యా నౌమి శారదాం సదయాం.
జగదంబాం నగతనుజాధవసహజాం జాతరూపతనువల్లీం.
నీలేందీవరనయనాం బాలేందుకచాం నమామి విధిజాయాం.
భారో భారతి న స్యాద్వసుధాయాస్తద్వదంబ కురు శీఘ్రం.
నాస్తికతానాస్తికతాకరణాత్కారుణ్యదుగ్ధవారాశే.
నికటేవసంతమనిశం పక్షిణమపి పాలయామి కరతోఽహం.
కిము భక్తియుక్తలోకానితి బోధార్థం కరే శుకం ధత్సే.
శృంగాద్రిస్థితజనతామనేకరోగైరుపద్రుతాం వాణి.
వినివార్య సకలరోగాన్పాలయ కరుణార్ద్రదృష్టిపాతేన.
మద్విరహాదతిభీతాన్మదేకశరణానతీవ దుఃఖార్తాన్.
మయి యది కరుణా తవ భో పాలయ శృంగాద్రివాసినో లోకాన్.
సదనమహేతుకృపాయా రదనవినిర్ధూతకుందగర్వాలిం.
మదనాంతకసహజాతాం సరసిజభవభామినీం హృదా కలయే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.4K

Comments

w6ktq
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |