గిరిధర అష్టక స్తోత్రం

త్ర్యైలోక్యలక్ష్మీ- మదభృత్సురేశ్వరో యదా ఘనైరంతకరైర్వవర్ష హ.
తదాకరోద్యః స్వబలేన రక్షణం తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే.
యః పాయయంతీమధిరుహ్య పూతనాం స్తన్యం పపౌ ప్రాణపరాయణః శిశుః.
జఘాన వాతాయిత- దైత్యపుంగవం తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే.
నందవ్రజం యః స్వరుచేందిరాలయం చక్రే దివీశాం దివి మోహవృద్ధయే.
గోగోపగోపీజన- సర్వసౌఖ్యకృత్తం గోపబాలం గిరిధారిణం వ్రజే.
యం కామదోగ్ఘ్రీ గగనాహృతైర్జలైః స్వజ్ఞాతిరాజ్యే ముదితాభ్యషించత్.
గోవిందనామోత్సవ- కృద్వ్రజౌకసాం తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే.
యస్యాననాబ్జం వ్రజసుందరీజనాం దినక్షయే లోచనషట్పదైర్ముదా.
పిబంత్యధీరా విరహాతురా భృశం తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే.
వృందావనే నిర్జరవృందవందితే గాశ్చారయన్యః కలవేణునిఃస్వనః.
గోపాంగనాచిత్త- విమోహమన్మథస్తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే.
యః స్వాత్మలీలా- రసదిత్సయా సతామావిశ్చకారాఽగ్ని- కుమారవిగ్రహం.
శ్రీవల్లభాధ్వాను- సృతైకపాలకస్తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే.
గోపేంద్రసూనోర్గిరి- ధారిణోఽష్టకం పఠేదిదం యస్తదనన్యమానసః.
సముచ్యతే దుఃఖమహార్ణవాద్ భృశం ప్రాప్నోతి దాస్యం గిరిధారిణే ధ్రువం.
ప్రణమ్య సంప్రార్థయతే తవాగ్రతస్త్వదంఘ్రిరేణుం రఘునాథనామకః.
శ్రీవిఠ్ఠ్లానుగ్రహ- లబ్ధసన్మతిస్తత్పూరయైతస్య మనోరథార్ణవం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.3K

Comments Telugu

jmjmr
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |