ഗിരിധര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ത്ര്യൈലോക്യലക്ഷ്മീ- മദഭൃത്സുരേശ്വരോ യദാ ഘനൈരന്തകരൈർവവർഷ ഹ.
തദാകരോദ്യഃ സ്വബലേന രക്ഷണം തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം ഭജേ.
യഃ പായയന്തീമധിരുഹ്യ പൂതനാം സ്തന്യം പപൗ പ്രാണപരായണഃ ശിശുഃ.
ജഘാന വാതായിത- ദൈത്യപുംഗവം തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം ഭജേ.
നന്ദവ്രജം യഃ സ്വരുചേന്ദിരാലയം ചക്രേ ദിവീശാം ദിവി മോഹവൃദ്ധയേ.
ഗോഗോപഗോപീജന- സർവസൗഖ്യകൃത്തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം വ്രജേ.
യം കാമദോഗ്ഘ്രീ ഗഗനാഹൃതൈർജലൈഃ സ്വജ്ഞാതിരാജ്യേ മുദിതാഭ്യഷിഞ്ചത്.
ഗോവിന്ദനാമോത്സവ- കൃദ്വ്രജൗകസാം തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം ഭജേ.
യസ്യാനനാബ്ജം വ്രജസുന്ദരീജനാം ദിനക്ഷയേ ലോചനഷട്പദൈർമുദാ.
പിബന്ത്യധീരാ വിരഹാതുരാ ഭൃശം തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം ഭജേ.
വൃന്ദാവനേ നിർജരവൃന്ദവന്ദിതേ ഗാശ്ചാരയന്യഃ കലവേണുനിഃസ്വനഃ.
ഗോപാംഗനാചിത്ത- വിമോഹമന്മഥസ്തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം ഭജേ.
യഃ സ്വാത്മലീലാ- രസദിത്സയാ സതാമാവിശ്ചകാരാഽഗ്നി- കുമാരവിഗ്രഹം.
ശ്രീവല്ലഭാധ്വാനു- സൃതൈകപാലകസ്തം ഗോപബാലം ഗിരിധാരിണം ഭജേ.
ഗോപേന്ദ്രസൂനോർഗിരി- ധാരിണോഽഷ്ടകം പഠേദിദം യസ്തദനന്യമാനസഃ.
സമുച്യതേ ദുഃഖമഹാർണവാദ് ഭൃശം പ്രാപ്നോതി ദാസ്യം ഗിരിധാരിണേ ധ്രുവം.
പ്രണമ്യ സമ്പ്രാർഥയതേ തവാഗ്രതസ്ത്വദംഘ്രിരേണും രഘുനാഥനാമകഃ.
ശ്രീവിഠ്ഠ്ലാനുഗ്രഹ- ലബ്ധസന്മതിസ്തത്പൂരയൈതസ്യ മനോരഥാർണവം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

22.6K
1.1K

Comments Malayalam

h3csk
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |