ಅಪ್ರಮೇಯ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮೋಽಪ್ರಮೇಯಾಯ ವರಪ್ರದಾಯ
ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ರಘೂತ್ತಮಾಯ.
ವೀರಾಯ ಧೀರಾಯ ಮನೋಽಪರಾಯ
ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ.
ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಂ ಭುವನೈಕನಾಥಂ
ಕೃಪಾಸಮುದ್ರಂ ಶರದಿಂದುವಾಸಂ.
ದೇವಾಧಿದೇವಂ ಪ್ರಣತೈಕಬಂಧುಂ
ನಮಾಮಿ ಓಮೀಶ್ವರಮಪ್ರಮೇಯಂ.
ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ.
ವರಪ್ರದಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೇ.
ಆಸ್ಥಿಕಾರ್ಥಿತಕಲ್ಪಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತೋರಸೇ.
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಿಪೂರ್ಣಾಯ ದೇವದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ದೇವಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ.
ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇಽನಂತಶಕ್ತಯೇ.
ಭಕ್ತಿವರ್ಧನವಾಸಾಯ ಪದ್ಮವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ಚ.
ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ದೇವಾಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀನಿತ್ಯಮಂಗಲಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |