ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಲಾಶಾಸನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಂಜನಾಗರ್ಭಜಾತಾಯ ಲಂಕಾಕಾನನವಹ್ನಯೇ |
ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ದೇವಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶಾಯ ಜನಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಅಮೃತ್ಯವೇ ಸುರೇಶಾಯ ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ ಸುಮಙ್ಲಂ |
ಮಹಾವೀರಾಯ ವೇದಾಂಗಪಾರಗಾಯ ಮಹೌಜಸೇ |
ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೇ ಯತೀಶಾಯ ಹ್ಯಾಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ಶಾಂತಾಯ ದಿವಾಕರಸಮತ್ವಿಷೇ |
ಮಾಯಾತೀತಾಯ ಮಾನ್ಯಾಯ ಮನೋವೇಗಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಶರಣಾಗತಸುಸ್ನಿಗ್ಧಚೇತಸೇ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ಭಕ್ತಿಮಚ್ಚಿತ್ತವಾಸಾಯ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಅಸ್ವಪ್ನವೃಂದವಂದ್ಯಾಯ ದುಃಸ್ವಪ್ನಾದಿಹರಾಯ ಚ |
ಜಿತಸರ್ವಾರಯೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ಜಗದ್ಧರ್ತ್ರೇ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಾಯ ಚ |
ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಿಧೀಶಾಯ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಲಂಘಿತಾಂಭೋಧಯೇ ತುಭ್ಯಮುಗ್ರರೂಪಾಯ ಧೀಮತೇ |
ಸತಾಮಿಷ್ಟಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ಧನ್ಯಾಯ ವಾಗಧೀಶಾಯ ಮಂಗಲಂ |
ಮಂಗಲಾಶಾಸನಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಮುದಾ |
ಹನೂಮದ್ಭಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಂ |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |